OCR Output

Konuneens Befallnineshafvandes + Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 232, 233.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 232. Jonas Lundmark, Jonas Lundmark d. y. och
Johan Rehn hafva härstädes anhållit om förordnande för vice
Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att verkställa laga
klyfning å hemmanet !/s mtl N:o 1 Mårtsbränna i Degerfors
socken; och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nå¬
diga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tolf dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 Degerfors distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:o 233. HEmnär Joh. Oskar Linder, Gustaf Adolf Linder
och C. J. Linder härstädes anhållit om förordnande för vice
Kommissionslandtmätaren Knut Widmark att förrätta laga skifte
å alla ägorna till Öfre Lomfors och Juktfors skifteslag i Sorsele
socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr at
talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Sorsele sockens kyrka appläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättnings¬