OCR Output

2

strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

N:o 230. Författningsenligt meddelas följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt denna dag fast
stäld hemmansklyfning å !/16 mtl Vännäs N:o 9, Litt. Ic,i Vän¬
näs socken har genom förening blifvit bestämdt, att ägaren till
!/g2 mtl Litt. Icb, Johan Jakobsson, äger attinom 2 år från klyf¬
ningens fastställelse afverka 5 vanliga famnar 6 kvarters björk¬
ved å ägorna till !/s» mtl Litt. Ica.

Umeå den 27 Oktober 1906.
På Ägodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld.»

N:o 231. Till kännedom intages följande:

» Vid af Degerfors tingslags Ägodelningsrätt denna dag
faststäld hemmansklyfning å ?/128 mtl Sörfors N:o 1, Litt. Ca,
har genom förening blifvit bestämdt, att Oskar Sandström, så¬
söm ädare mil Gö mtl Litt Caa skall till Anders Persson,
såsom ägare till 27/s192 mtl Litt. Cab, i ståndskogslikvid utgifva
689 kronor 4 öre, att gäldas den 1 Juli 1907, den 1 Juli 1908
och den 1 Juli 1909, hvarje gång till en tredjedel.

Tingsstället i Degerfors den 2 November 1906.
| På Ägodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld. >
Umeå, i Landskansliet, den 30 November 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.