OCR Output

Konungens Belallningsshalvandes 1 Västerbottens lön
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 228—-23I.

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:o 228. Erik Anton Jonsson, O. A. Eriksson och Maria
Eugenia Eriksson hafva härstädes anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren P. V. Gawell att verkställa laga skifte
å alla ägorna till Norråkers .by i Stensele socken, och varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af lans förlust, inom
tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Stensele sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandena i valet af förrättningsman ; åliggande det Kro¬
holänsmarnen i Stensele distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 229. Sedan DL. G. Pettersson härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet '/s mtl N:o 2 Kroksjön i Skel¬
lefteå socken, varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nå¬
diga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af. talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra di¬