OCR Output

14

Sammandrag.

[Landsvägen .Asedle "färgställe -SOTSbramd ..sum..n.dudetmn.nsåicl 1222: 156
> SöPstrand-— Västernorrlands dä. slesdossuss senses I [33 30
» SET ID BTOCSR AR ER RR ER EA Ninnie 6,028: —
» 4NSOO NA KINO IDA HIA 2 Arr edet st i Rb derna 4 884: 07
> ALOIS LOG le nr bs Re reses 0,949: 02
> TE Se AE TA AR 6,174: 51
» Elgsjö— Lyckselevägen—Fredrika sockengräns .. 300: —

Bycdörager Aselo kyrkoplats-- SjukstUuSA .scc--w|w-mw—0—-—---..e.. 2050-80
> Fredrikavägen— Borgsjö gästgifvargård ........... 119: 68
> Lyckselevägen — Tallbergs sästgifvargård RA 137: 04

Summa 34,701: 53
Åsele den 3 Nov. 1906.
Theodor Nylén.

Ordförande.
P. E Svensson. Konrad Nordenmark.
Af Konungens Befallningshafvande utsedd ledamot. Af väghållningsskyldige utsedd ledamot.
C. J. Rådström. Oscar Sundelin.
Af väghållningsskyldige utsedd suppleant. Kronoombud."”

Den, som är med uppskattningen missnöjd, äger att, vid talans för¬
lust, hos Konungens Befallningshafvande däröfver anföra besvär inom fyra¬
tiofem dagar från denna kansörelso blifvit i väghållningsdistriktets kyrka
uppläst. |

Kronolänsmannen i Asele distrikt anmodas att föranstalta om denna
kungörelses uppläsande 1 Åsele kyrka och därom hit insända bevis.

Umeå, i Landskansliet, den 21 November 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.