OCR Output

Konungens Belallnimoshalvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.

Landskansliet.

Ser. B. N:ris 226, 227.

Uppläses i Umeå sockens och Holmsunds kapellförsamlings kyrkor.

N:o 226. Till kännedom varder härigenom kungjordt, att Konungens
Befallningshafvande genom resolution den 17 i denna månad meddelat Holm¬
sunds Aktiebolag tillstånd att å bolaget tillhörig mark å västra stranden af
så kallade Patronsviken utanför Holmsund i Umeå socken för tillverkning och
upplag af eldfarliga oljor få uppföra dels en fabriksbyggnad af trä, dels ett
magasin, likaledes af trä, med därunder befintlig bassin.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 227. Till vederbörandes efterrättelse offentliggöres härigenom föl¬

jande:

»Instrument öfver särskilda nämndens uppskattning af vägunderhålls¬
kostnaden inom Åsele sockens väghållningsdistrikt i Västerbottens län upprät¬
tadt år "1906:

Ne de ÖIS ao ar OS Näs lo res

=. RB EI Sfe re
ät | RE BE | LER | 20
SS hemvist na mn de = >00 EA ES
SAS Se dA söe? (BR
= a Fv SK 3 je Ar = 3
CR 3 | 4 0

Landsvägen Asele färjställe—Sörstrand.

li ga Häggsjö Axel Kjellström & P. J. Hedberg] 373| 238) 144,6 55

| are 'Tegelträsk Kärl Sus NON ock oc 120 If TS 3003): I

3 ; ROR: Norlin ... 201 2 19,6 14/34

EE ; JV LAR Norlind isen 0 RK 1433

sine kod är ACK Norlin. 201 vd sn 14/33

sl ja | Amalia M. Abrahamsdotter.. 60 öl 49 43/02

Sf Å Örnsköldsviks Ångs. A.-B.: 120 6 87,2 86/03