OCR Output

Konungens Belallningshafvandes 1 Västerbottens ln
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 223—225.

Uppläses i Degerfors sockens: kyrka.

N:o ' 223. HEnär Erie Eriesson härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att
verkställa laga klyfning af hemmanet !/,, mtl N:o I Strömsjö¬
näs i Degerfors socken, varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts för¬
nyade Nådiga skifte ;sstadga den 9 November 1866, öfriga delä¬
gare, dem förvättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Degetfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, kabgb da de förena sig med sökanden 1 valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 Degerfors di¬
strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

Nov 204 0 Sjöström har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren "T. Bergman att verkställa
laga klyfning å hemmanet .”/s2 mtl Litt. Fe N:0 6 Stöcke i Umeå
socken; och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom åtta dagar, efter det denna kungörelse blifvit i
Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman,; ålig¬
gande det Jöronoläns mannen 1 Umeå norra atrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsandeisagde sockens kyrka.