OCR Output

ARVIDSJAUR 99

dåv. skolmästaren i Lycksele d:s Jacobus skulle blifva pastor i Arvids¬
jaur, men efter man sedan förnummit, att han uti samma tjänst är för
ungdomen omistandes . . . hafver man sig sålunda betänkt och för godt
funnit att dominus And. P. Lundius skall der blifva pastor» med
20 dlr smt och 20 tr korn i lön. Men redan följande år blef han anklagad
för hor, suspenderades samt blef här senare afsatt 1649, men fick de föl¬
jande åren tjänstgöra i Nasafjäll och utnämndes slutligen till pastor i
Jockmock. Se Jockmock.

3. Jacob Jonz Pontanus, äfven Potander (1649—61), f.i Vaster¬
botten. I mars 1626 inskrefs Jacobus Jone Umensis i Upsala univ:s
matrikel. Under sin studenttid råkade han år 1637 i slagsmål med Andreas
Petri Lappo, hvarvid de i fyllan kindpustat och fult rifvit hvarandra
i ansiktet. Jacobus, som begynt striden, fick sitta 3 dygn in carcere.
Han blef sin motparts efterträdare här, hitkom i okt. 1649 och fick efter
en tid sin bostad förlagd till Gråträsk. Vid tinget i Arvidsjaur 30 jan. 1655
besvärade han sig öfver lapparnes försumlighet att komma tillsammans
till gudstjänsten. På rådstugan i Piteå 27 juni 1657 bemödade sig herr
Jacob Pontanus från Gråträsk förgäfves utfå ersättning för 3 tr ström¬
ming. Han afled 1661.

; Hans efterlefvande hustru Sava skulle af det Arets lon erhålla 12 t:r spl
och 30 dlr kmt, dess förutan blef henne efterlåtit att bruka den åker på till¬
kommande år, som hennes sal. man upptagit. Hon lefde ännu 1691 i Gråträsk
och uppbar änkespanmål från Vibyggerå kyrkohärberge.

En dotter Sara Jacobsdotter, £. 1656, afled 22/6 1724 i Luleå landsför¬
samling.

4. Nils Haquini Vindelius (1661—62) från Sorsele af lappska
föräldrar, inskrefs i Västerbottniska nationen 1659 och såsom stud. i Up¬
sala univ:s matrikel 9 febr. 1660, prästv. i Säbrå kyrka 13 okt. 1661 och
konfirmerades strax till Arvidsjaurs församling uti sal. herr Jacobi Po¬
tandri rum och ställe; uppföres ock såsom predikant i Gråträsk, men af¬
led redan 1662. Lektor Zach. Plantin i Hsand, som lånt honom respen¬
ningar, och prosten O. Graan i Piteå, som försträckt honom 87 tr spl,
utfingo ersättning af den innestående årslönen.

5. Daniel Martini Offerdalin (1663—88), f. 1632 bondson fran
Offerdal, stud. 29 nov. 1656, prastv. 25 juli 1662, erhöll 4 nov. s. a. kolla¬
tionsbref pa Arvidsjarfvi lappférsamling och mottog vid sin ankomst
5 maj 1663 inventariet till Arvidsjaurs kyrka efter sal. herr Jacob och sal.