OCR Output

Uppläses i Degerfors tingslags kyrka.

N:o 222. Författningsenligt offentliggöres följande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 10 näst¬
instundande Deeember kl. 12 på dagen förrättas uti Degerfors
härads tingshus, kommer i den ordning, som om utmätt fast
egendom finnes stadgadt, att försäljas August Flumés hustru,
Eva Johanna Flumé, tillhöriga !/2ss mantal N:o 1 Nyås i Deger¬
fors socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader:

1:o) Mangårdsbyggnad af timmer under tak af spån, indelad
uti förstuga, kök, kammare och sal;

2:0) Ladugårdsbyggnad af timmer; likaledes under tak af
spån, innehållande port, ladugård, foderlada och hemlighus; och

3:0) Tomtning till loge å klabbar.

ÅA hemmanet, som värderats till 1,000 kronor, kunna utsås
90 liter korn och 36,6 liter potatis samt vinterfödas ett kokreatur.
| De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 5 November 1906. '
J. A. Hanson.»

Umeå, 1 Landskansliet, den 9 November 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.