OCR Output

ARNÄS gI

KOMMINISTRAR.

1. Erik Olai namnes sdsom sacellan hair 1613—1624, möjligen
densamme som khden herr Erik n. 6. Hans änka uppbar af khden i
Torsåker 1655 I !/; rdr kontant för en t:a korn i änkehjälp.

2. Matthias Beronis [1628—39], f. här i socken, hvarföre han
stundom kallas Arnesius. Stud. i Upsala 13 jan. 1621, aflade där år
1624 disputationsprof, hitkom som kaplan 1628. Vid khden P. Gudmundi
död begärde församlingen få kaplanen Matthias Beronis i hans ställe;
det beviljades ej, men då den utsedde pastor Sam. Blix vill ha bort honom
ifrån sacellanien, befallte Upsal. Consist. att antaga honom igen, allden¬
stund han länge och väl hade tjänt i församlingen, också uti antecessoris
tid, så att han väl hade varit värdig succedera till pastoratum och är des
förutan en lärd och skickelig prästman, och dess förutan fick han full¬
komlig kollation på sacellaniam där i Arnäs, att han ingalunda skall tädan
utskjuten warda. Dödsåret ej kändt, men före 1644.

G. m. Anna, dotter af khden herr Erik i Arnäs.

Tr.: Questionum theologicarum pentas xxvi, pres. L. 0. Wallius, Ups. 1624.
(Marklin, Cat. Disp.)

3. Nicolaus Laurentii [1646—351], stud. i febr. 1633. Her Nils
kaplan omtalas här såsom boende i Må och klagande att byamännen i
Öfverån byggt öfver hela ån, så att fisken icke slipper att uppstiga dit,
som prästen är. De sakfälldes vid tinget "/; 1647. Erhöll landsh. till¬
stånd följande år att upptaga Långåker, som länge öde legat, och för
mulbet bruka, men grannarna besvärade sig häröfver, i det de uppvisade
ett dombref på torpet från 1604.

4. Andreas Martini (1659—86), kaplan boende i Må, se Kyrko¬
herdar.

5. Ericus Olai Lund (1686—1717), f. 1660, son till en köpman
i Hsand; efter studier i Hsands gymn. blef han stud. 18 aug. 1680; komm.
här 1686; bodde på Nederön. Han förestod nådåret här efter khden
O. Sundin 1694—95. Efter 30 års ämbetsutöfning afled han och begrofs
16 juni 1717. (Kb.)
G. m. Märtha Sääf, inspektorsdotter.
Barn: Karin, dépt 1/2 1688, g. 1/9 1732 m. en borgare från Norrtelje; Eli¬
sabeth, g. ”"/s 1716 m. länsman och gästgifvaren Olof Salin i Salsåker, Nordingrå,
omg. !/u 1724 m. Erik Svensson i Möckling.