OCR Output

90 ARNÄS

i Hsand 15 mars 1890, hvilken tjänst han på förordnande uppehöll I juni
1890—1 maj 1891, då den fullt tillträddes; hade tillfälliga förordn. vid
Hsands seminarium och ss. fångpredikant, till dess han 30 jan. 1888 er¬
höll konstitutorial som predikant vid Hsands länscellfängelse, befullm.
khde i Arnäs 13 juli 1895, tilltr. I maj 1896 och installerades 14 juni af
biskop Johansson, utn. till khde i Själevad 1905, kontr. prost s. å., men
afled i Arnäs före tillträdet 9 febr. 1906. Inspektor för Örnsköldsviks
allm. lärov. 1897—1903 och ordf. i styrelsen för stadens samskola 1905—
06. »Han var en stark och frimodig kämpe i den kristna sanningens tjänst, :
rastlös i verksamhet och full af fröjdefullt nit, öppen, vänlig och blid i
sitt väsen.»
G. */; 1886 m. Anna Brandell, dotter af prosten d:r S. Brandell i Skel¬
leftea och hans maka i t:sta giftet Jenny Selling.
Barn: Ester, £. ®/; 1888 i Hsand, g. 4/6 1912 m. komm. i Köping, förste sekr.
i Sv. k. diakonistyr., teol. lic. Axel Hugo Isidor Lutteman, anka °/4 1920; Wil¬
helm, £. 23/44 1890, komm. i GAaxsjé; Maria, f. %/1 1892, handarbetslararinna;
Jenny, f. *%/4 1894, smaskollararinna; Anna, ¢ i Arnas prastg. **/s 1896, 5 m.
10 d.; Ebba, f. i Arnäs ul, 1899, stud., telegrafist.

Tr : Predikan på 23. sönd. eft. Tref. (i Predikn. af Hsands stifts prester, 2, 1884).
— Predikan på 3. sönd. eft. Påsk (i Vårt Lands predikobil. 1887, n. 17). — Predikan
på 2. sönd. i Fastan (i Predikn. öfver Nya texter, utg. af Ev. Fosterl. st., 2, 1899). —
Minnestal hållet vid biskopen, herr doktor Lars Landgrens begrafning i Hsands dom¬
kyrka tisdagen den 10 apr. 1888. Hsand 1888. — Om hvilodagens helgd, ib. 1891.
Afskedspredikan i Hsands domkyrka annandag pingst 1896. ib. ¬

28. Dokt. Per Söderlind (1906—13), se kyrkoherdar i Härnö¬
sand, domprost.

29. Johan Axel Carlsson (1913— ), f. I nov. 1867 i Hsand, för¬
äldrarne: bokspridaren Carl Joh. Carlsson och Anna Magd. Bergström.
Mogenh. ex. vid Hsands allm. lärov. 2 juni 1886, stud. i Upsala ht. s. å.,
fil. kand. 13 dec. 1888, teol. kand. 27 maj 1895, prästv. i Hsand 2 juni
s. a. och past. adj. i Nätra; d:o i Lycksele fr. 15 jan. 1896, v. past. i Nju¬
runda dec. Ig0I—I maj 1905, v. past. i Lit eckl. aret 1905—06, utn. till
khde i Alsen 22 okt. 1904, tilltr. 1906, filos. lic. 30 maj 1913, utn. khde

i Arnäs 9 aug. s. å. med omedelbart tillträde.

G. ?/g m. Elin Eugenia Theresia Pehrsson, f. i Skepthammar 2/9 1883,
dotter till stationsinspektorn i Gimo Anders P. och Anna Maria Nilsson.
Barn: Gunhild Anna Theresia, f. i Alsen 18/11 1910; Carl Axel Ragnar, f.
ib. 1/3 1912; Gudrun Elin Maria, f. ib. **/s 1913; Bertil Johan Lennart, £. i
Arnis 1/1 1917; Sixten Arvid Torsten, f. ib. 8/12 1919.
Tr. Hälsning från helgedomen. Tvänne predikningar hållna i Njurunda. Svall
1902. — Tal för fosterlandet, Ösund 1905 — Hälsning från Alsens kyrka. ib. 1908.