OCR Output

ARNÄS 89

G. 1) %/ 1861 pa Risater m. Johanna (Hanna) Geijer, f. !/19 1831, dotter
af kaptenen, postmästaren i Arvika Gust. Edv. Geijer och Charlotta Geijer,
¢ i Edsele 5/12 1863.

2) m. Kristina Karolina Sidstrém, f. B/11 1839 i Ljustorp, dotter af f. d.
bruksférvaltaren Olof A. Sjöström.

Barn i förra giftet: Johannes, f. ?/12 1863, ¢ 7/9 1864. — I senare: Johannes,
f. 4/11 1867, ¢ 30/6 1868; Sofia Johanna, f. 27/6 1869, föreståndarinna för offi¬
cersmässen i Sollefteå; Lydia Karolina, f. ?/9 1871, g. 1896 m. kronofogden
Th. Ödmark i Sollefteå, t ?/3 1920 under tillfallig vistelse i Sthm; Gustaf Adolf,
f. o. f aug. 1873; Ruth Olava Kristina, f. *8/s 1876, folkskollararinna; Karl Mar¬
tin, f. !/i 1881, bryggmästare i Luleå.

26. Olof Bergner (1890—94), f. 13 apr. 1841 i Bergs s:n, Jamt¬
land, föräldrarna voro bondfolk fran Skucku by. Stud. 1860, präst v. 22
maj 1864 i Upsala, past. adj. i Stöde fr. 1 sept. s. a., past. adj. i Torp 28
dec. 1867 samt i Berg 20 juni 1860, hvarest han, utom något kortare för¬
ordnande i Brunflo och Östersund, tjänstgjorde ss. t. f. pastor, till dess
han befordrades till khde i Lillherrdal 1 dec. 1875, tilltr. genast. Då Bergs
pastorat blef ledigt, sökte han dit, men erhöll det ej. Med öfvervägande
antal röster vald till khde i Arnäs 10 febr. 1889, utn. s. å. och tilltr. maj
1891, men uppehöll khdebefattningen på förordnande fr. I maj 1890.
Efter långvarigt lidande afled han 18 sept. 1894. En samtida prästman
har om honom fällt yttrandet, att han knappt känt en finare och noblare
man än khden Bergner. Enkel och tillbakadragen fick han icke det er¬
kännande, han förtjänte, men de närmare vännerna omfattade honom
med varm beundran. I Lillherrdal bemöttes han på ett ganska hänsyns¬
löst sätt, och det var säkerligen en hugnad för honom att mottaga Arnäs
pastorat. Hans predikningar voro fulla af kristlig anda och rik tillämp¬
ning, ehuru han vid utförandet saknade starkare röstresurser och folk¬
talarens fascinerande förmåga.

G. m. Ebba Vilhelmina Bratt, £. **/5 1845 i St. Nikolai i Sthm, fabrikors¬
dotter, + ?/1 1920 i Södertelge.

Adoptivdotter: Signe, f. 12/1 1881 i Sveg, g. 1) m. prof. Joh. Gunnar Anders¬
son, skild; 2) m. en dansk direktör och ingeniér Gimbel i Kina. ;

27. Anton Lundström (1896—1906), f. 5 nov. 1856 i Skellefteå,
föräldrarne: torparen Anton Vilh. Lundström och Maria Charlotta Åström;
aflade mogenhetsex. i Umeå 31 maj 1876, stud. i Upsala ht. 1878, teol.
kand. 14 maj 1884, prästv. 22 maj s. å. i Hsand till v. pastor därstädes,
förordn. 22 aug. 1888 att under lektor J. Widéns frånvaro på kyrkomötet
uppehålla lektorssysslan i teologi och hebräiska, samt 12 mars 1890 att
sköta lektorsbefattningen i grekiska och svenska språket; befullm. komm.