OCR Output

88 ARNÄS

hans tid hemsökas af separatistiska rörelser, däribland i synnerhet af en
inhemsk sekt Anniter, benämnd efter en mor Anna här i socknen. De
förkastade den nya psalm- och kyrkohandboken, men skilde sig ej full¬
ständigt från kyrkan, där de stundom infunno sig för att åhöra pre¬
dikningarna. Mor Anna kunde vara ganska fyndig, när det gällde.
Då prosten en gång önskade få närmare reda på sektens åsikter i en mera
oklar punkt och började med de orden: Men jag förstår inte . .. , inföll
mor Anna klippskt: »Nä, nä, den naturliga människan förnimmer intet
af hvad Guds anda tillhörer». År 1866 uppfördes ett bönehus i Hög¬
lands by, där separatister äfven från angränsande socknar höllo sina an¬
daktsöfningar. Prosten var en stor blomstervän. Förstod sig ej på
ekonomien, hvarigenom hans pastorala inkomster icke inflöto till fullt
belopp. Efter hans död kommo en del restantier hans efterlefvande
till godo. |
G. i Östersund 2/11 1812 m. Maria Ulrica Fjellström, dotter till hofpred.,
prosten i Sunne Nath. Fj., afled efter 40-årigt lidande ej långt efter mannen
18/8 1870, 85 ar 8 m. god.
En efterl. dotter Amanda, f. 18/2 1818, ¢ ogift 1/12 1885 i Arnas.

Tr.: Diss. Observationes selectz historia Svecanam illustr. p. 10, pres. E. M. Fant,
Ups. 1804. — De falsiloquio observationes, pres. D. Boethius, ib. 1806.

25. Carl Gustaf Neeslund (1872—8o), f. 28 mars 1825 1 Hede;
föräldrarne: komm. i Torsåker, Ytterlännäs Israel N. och Johanna Gustafva
Ruuth; stud. vt. 1846, prastv. 11 nov. 1849 pa konsistorii kallelse, där¬
efter komm. adj. i Ytterlännäs hos sin fader och uppehöll nådåret efter
honom; under tiden hade han dock innehaft kortare förordnande i Ull¬
ånger somrarne 1852 och 1853, i Öfverlännäs och Boteå 1837 och 1858,
i Skog 1857; utn. komm. i Ramsele-Edsele jan. 1859, tilltr. maj 1861;
afl. past. ex. aug. 1868, t. f. pastor i Ramsele om hösten s. å. samt i nov.
1870 efter past. Flodstedts déd. Utn. khde i Arnas 27 febr. 1871, afsade
sig komministraturen i Edsele fér att ss. nadarspredikant och t. f. pastor
tjänstgöra i Arnäs fr. I febr. 1872 till I maj 1873, då pastoratet fullt till¬
träddes. Kontr. prost i Ångerm. nordöstra kontr. 29 apr. 1874. Vid
khdevalet i Nordmaling efter prosten Berlin juli 1888 innehade han TI. for¬
slagsrummet, erhöll de flesta rösterna och utn. äfven till khde, men afled
före tillträdet 5 juni 1889, något öfver 64 år gammal. Kontraktsprosten
Neslund skildras ss. en enkel, flärdfri man, hans hjärta klappade varmt
för allt ädelt och godt och alla lidande och bekymrade hade i honom en
faderlig rådgifvare, en broderlig vän. Hans hälsa var länge angripen
men han bar sitt onda med manlig styrka, utan att en klagan hördes från
hans lappar. (Vart land “/, 1889.)