OCR Output

86 ARNAS

Riksdagsfullmaktig 1778. Teol. doktor 1779. Vid prästmötet i Hsand
1791 höll han såsom stiftets senior ett rörande afskedstal till sina äm¬
betsbröder. Han afled 26 maj 1799 i den höga åldern af 87 år 9 m.,
sedan han varit Arnäs församlings khde i 36 år. Han förrättade trägna
årliga visitationer i Åsele ss. kontraktsprost. — Kyrkan bevarar till
minne af makarne en dopskål af silfver, skänkt af barnen 1799. (Ut¬
stalln. af äldre kyrklig konst, Hsand 1912, n. 365.)

G. 1755 m. Margaretha Kenzelia, prostdotter fran Nordingra, som afl. 28/4

1783 och begrofs i nya sakristian vid östra fönstret.
Barn: Sara, f. 2/4 1756 i Hsand; Olaus, f. ”/o 1757; Jonas, f. 22/1 1759,

eftertr. här, sedan prost och khde i Bygdeå; Margareta Gertrud, f. 10/, 1760,
g. med kollegan, sed. khden härstädes Ol. Delldén; Carl, f. 24/, 1764 i Arnäs.

Tr.: Diss. de Medelpadia antiqua et hodierna 1—2. Ups. 1734—37. — Graf¬
versér öfver khden Is. Biberg i Selanger 1743, superintendenten Nic. Sternell 1745,
prosten Omnberg i Nordingra 1757.

21. Mag. Jonas C. Genberg (1800—1806), féretradarens son, se
kyrkoherdar i Bygdeå.

22. Mag. Olof Delldén (1807—1820), f. 10 juni 1758 i Näfsta by,
Selånger; föräldrarne: bonden Isak Jonsson och Brita Johansdotter. Visade
tidigt håg för studier, men mindre gynnsamma yttre förhållanden gjorde,
att han först 14 år gammal inskrefs i Hsands triv. skola; stud. vt. 1781.
Efter någon tids konditionerande, bland andra hos öfverste Gyllenstorm,
prästv. i Hsand 4 sept. 1785 att biträda doktor Carl Genberg härst. såsom
adj., men då utvägar öppnade sig för honom att förvärfva en rikare aka¬
demisk bildning för sitt kall, åfreste han till Lunds universitet, där han
inskrefs 1787 och efter aflagda specimina prom. till magister 1790. Efter
återkomsten till stiftet 1789 adj. hos biskop Hesselgren på Säbrå, utn.
till kollega i 3:dje klassen i Hsands skola 1791, past. ex. "/,, 1793, v. pastor
åt sin svärfar i Arnäs 1796 och efter hans död v. past. i Själevad 1800,
komm. i Själevad I dec. 1802 samt efter sin svågers transport khde i Arnäs
11 febr. 1807; prosttitel 1811, v. kontr. prost 1814 och ord. öfver Ånger¬
manlands norra kontr. 31 aug. 1816. Opponent vid prästmötet i Hsand
1812, hedersledamot af Värmlands hushållningssällskap, ledam. af Sv. :
bibelsällsk. och Evangel. sällskapet. Ständigt svag till hälsan, nedlades
han en längre tid före sin död på sjuksängen och afbidade med kristligt .
tålamod sin efterlängtade förlossning, som timade 16 nov. 1820. Han var
en plikttrogen herde, from kristen och varm religionslärare, som alltid
var färdig att hjälpa de betryckta och kläda den nakne.

Vid hans död utbröts Gideå ss. eget pastorat.