OCR Output

Konungens Befallningshafvandes 1 Västerbottens Tän
Kungörelser

år 1906. z

Ser. B. Landskansliet. N:ris 220—222.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 220. Sedan P. A. Lundmark härstädes anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren Knut Widmark
att verkställa laga skifte å alla ägorna till Gransjö by i Norsjö
socken, varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Norsjö sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Norsjö distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 221. Holmsunds Aktiebolag har härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren Axel Sandqvist att
verkställa laga skifte i Nyklintens by uti Lycksele socken; Och
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Lycksele södra distrikt att hit insända
bevis om denna. kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.