OCR Output

80 ARNAS

8. Samuel Benedicti Blix (1638—5o0), son till khden i Gud¬
mundra Bengt Blix. Namnes kapellan i Nordingra 27 nov. 1624, kapellan
i Hsand 1628 samt tillika skolmästare vid stadens barnskola. Den 27
maj 1637 kom fér Upsala domkapitel dn Samuel Blixius, sacellanus et
informator puerorum i Hsand med borgmästares och råds vittnesbörd
om hans tjänst, skicklighet och lärdom och begärde att bli befordrad
till Arnäs lediga prästegäll i Ångermanland. Men därtill funnos flera
medsökande: en kapellan i Umeå herr Carl, som hade företräde; dåv.
khden i Hsand Jonas hade äfven yttrat önskan att komma till Arnäs,
och slutligen anhöllo Arnäsborna att få sin kapellan Matthias Beronis
till pastor. Emellertid afled herr Carl och khden Jonas recuserade Arnäs
till förmån för dn. Samuel, som utn. till pastor här 25 apr. 1638 och till¬
trädde midsommartiden sedan skolterminen :slutats. Han kom i tvist
med sin efterträdare i skolan Joh. Watz om fördelningen af årets löne¬
inkomster. Äfven med sin komminister Matthias råkade han i delo, hvil¬
ken klagade i domkapitlet, att khden utan någon rättfärdig orsak ville
removera honom från sacellanien (Udpr. '/,, 1639). Dåliga skördeår
tillkommo äfven. Arnäsborna vittnade på hans begäran i nov. 1641, att
nu på 4:de året, sedan han först hitkommen är, hafver han i förlidne som¬
mar andra gången lidit stor skada på sin årsväxt genom häftig köld och
frost; utom det, att han kom här till en platt afbränd prästgård och myc¬
ket förfallet prästbord, bor han hardt vid allmänna vägen, att han af
vägfarande blir ofta besökt. Han begär förskoning för sina utlagor och
befriades äfven från prästepenningarne för ett år. Till förbättring af
prästbordet inköpte herr Samuel år 1646 7 sädesl. i Västra Arnäs, som for¬
dom varit gammal kyrkojord, men sedermera kommit i enskild ägo (Adb. ©
*/, 1646). Han synes ha aflidit pa varen 1650.

G. m. Elisabeth Johansdotter, som ännu lefde 1684. Makarnes grafsten
med deras namn låg fordom på kyrkogården.

Två söner kända: Johan, stud. 1646, regementspastor; Samuel, stud. 1662,
hofpredikant. i

9. Jonas Zachariz&e Bureus (1651—55), f. 16 aug. 1599, son till
khden Zach. Jone i Sjalevad och Malin Engelbrechtsdotter Bure, upptog
namnet efter modern. Inskrefs vid Upsala univ. 1 febr. 1619, var kapellan
i Själevad i maj 1633 och bodde i Öfversjäla, där han hade jord, som hans
moder köpte af honom 14 apr. 1648. Skrifver sig pastor i Arnäs juni 1631.
Herr Joen anhöll om präststommefrihet för de af företrädaren inköpta
7 säl. jord i Väster-Arnäs, hvilket landshöfdingen Hans Strijk i Hsand
14 febr. 1653 beviljade. För egen räkning fick han kgl. bref 14 mars