OCR Output

ARNÄS a7

efter erhallen aldersdispens utn. till khde i Arjeplogs pastorat 23 apr.
1888, tilltr. I maj 1889. Kontr. prost i Lappmarkens 2. kontr. 16 febr.
1906. LNO 1904.

G. #/s 1889 m. folkskolelararinnan Brigiita Catharina Olsson, f. 2/9 1861,
dotter af hemmansagaren Olof Andersson och Brigitta Olson i Satra, Ofvansjé
församling, Gefleborgs 1. + °°’s 1920.

Barn: Olga Katarina, £. ®/2 1891, g. **/¢ 1912, m. cae cial Lind¬
quist, posttjanstem. i Boden; Valborg Gustava, f. ?7/12 1892, g. ?/s 1914 m. gods¬
oe Lars A. Rydberg fran Eksund, Borgs férsaml. i bctergatt Elsa Maria

f. */31 1894, folkskolelararinna i Arjeplog; Thyra Birgitta, f. 14/5 1897, farm.
aka. Upsala; Ruth Ingeborg, f. 24/4 1899, farm. kand., Falun; Ester Elisabeth,
f. °/2 1901; Gésta Birger, f. */12 1903.

Tr.: Deltagit i dfvers. till lappska af lappska psalm- och evangelieboken, som
utkom Lulead 1895—96, och dfversatt Odhners Larobok i Faderneslandets historia.

‘ ARNAS.
(N. Angermanland.)

Ehuru trakten redan under hednatiden varit befolkad, bildade Arnäs ännu
1314 och 1316 icke särskild kyrksocken, då dess namn saknas i nämnda års längder
öfver Ångermanlands pastorat (DS. 3, n:r 1946, 2043). Men redan 1374 befinnes
här kyrkoherde anställd. Sålunda hade under mellantiden Arnäs utbrutits från
de närgränsande Själevad och Grundsunda, mellan hvilka församlingar socknen lig¬
ger inkilad vid hafskusten.

Arnäs omfattade tidigare Gideå församling med Trehörningsjö, hvilka genom
kgl. bref 3 okt. 1822 afskildes till särskildt pastorat.

Man har trott sig finna lämningar af en forntida kyrkbyggnad i Gammel¬
garden å Nederön (Antikv. Tidskr. 2, s. 211). Socknens gamla medeltida stenkyrka
utan torn, 27 aln. lång och 15 aln. bred, befanns på 1700-talet alltför bristfällig och
trång. Hon började rifvas 29 april 1782 och ersattes med en ny och rymligare 126
fot lång, 48 fot bred med torn, uppförd af byggmästaren P. Hagmansson, dock i
det närmaste på samma plats vid allmänna vägen som den förra. Utom några medel¬
tidsminnen har kyrkan haft många huggna grafstenar kvar från äldre tider, men
genom vanvård äro de nu försvunna.

Egendomligt nog har socknen mellan 1653—75 utgjort hufvudstommen till
ett friherreskap Arnäs, som jämte hemmansräntor från Stöde, Attmar och Indal
28 febr. år 1653 förlänades åt riksrådet Knut Posse och sedermera öfvergick till hans
son friherre Gustaf Posse, men genom kon. Carl XI:s bref 10 dec. 1674 reducerades.
Det beraknas ha inbringat innehafvaren en inkomst af 2,600 dlr s:mt (Nord. Familje¬
bok 2).

KYRKOHERDAR.

I. Dominus Ewardus de Arnes, curatus ecclesiz, var jamte flera
präster i Medelpad närvarande vid Ragnholmsund i Selånger I okt. 1374,