OCR Output

ARJEPLOG 75

kostnad i Luleå stadsskola, där de fingo läsa latinska grammatiken, ex¬
plicera Corderi Colloquia m. m. På prosten J. Renmarks hemställan
utverkade Hsands konsistorium af lappmarksdirektionen åt dem stats¬
understöd, då de öfvergingo till Piteå trivialskola och Hsands gymn. Stud.
1749, prästv. till past.adj. i Jockmock I sept. 1754, utn. skolmästare i
Gellivare 3 maj 1757, tilltr. 1758, sacellan och skolmästare i Jockmock
II juni 1768 samt sist pastor i Arjeplog 18 febr. 1775. Under sin skol¬
mastaretid hade pastor S. af stenbunden mark gjort uppodlingar såväl
i Gellivare som Jockmock, hvilket konsist. fann mycket berömligt, och
särskildt vid afflyttningen från Gellivare, där han mottagit ett alldeles
ouppodladt skolebol, hugnades han af direktionen med en gåfva af 625
dr 16 öre kmt. Pastor Sundelin, som berömmes ss. en rättskaffens, or¬
dentlig och utmärkt prästman »af sin nation», afled 13 jan. 1805 i 80:de
året såsom stamfader för den talrika och utbredda Sundelinska släkten.
G. 1759 m. Margareta Kråka, dotter af handlanden Olof Kråka i Luleå,

tT 1806.
Barn: Erik, ¢ "/u 1759, 7 veckor g.; Olaus, + 8/8 1760, 14 d. g.; Catharina,
t 8/2 1761, 7 d g.; Emanuel, f.*/7 1762 1 Gellivare, begaf sig till Norge; Ulrika,
f. 4/7 1764, g. 1) /1 1786 m. handl. Clas Govenius, 2) m. handl. Bergner, båda
i Luleå; Johan, f. ”/& 1767, borgmästare i Umeå, häradsh. i S. Västerbotten
m. lagmans heder, ¢ i Umea */6 1843, g. 1799 m. Anna Cath. Fjellstrém; Nils,

£ 3/3 1770 i Jockmock, pastor härstädes efter fadern, n:r 10; Anna Margareta,
f. 1774, g. m. handl. Wahlberg i Luleå; Rudolf, f. 18/19 1776 i Arjeploug, + 1777.

10. Nils Sundelin (1807—22), f. 3 febr. 1770, féretradarens son.
Efter åtnjuten undervisning af fadern skickades han till Piteå triv. skola
1784, blef stud. 1786, prästv. i Hsand 31 maj 1795 till adj. hos sin fader,
förestod 1796 Kvickjocks då lediga sacellani, hvarefter han återgick till
sin förra adj. befattning, blef därjämte tillf. skolmästare i Arjeplog 1804—
07, nådårspred. 1805 efter faderns död och erhöll fullmakt ss. församlingens
pastor 1807; distriktsprost öfver södra lappmarken 1820. Afled 9 juni
1822. Han var en kraftfull herde, som vann sina församlingsbors odelade
aktning och förtroende, och han hade en sällsynt makt öfvér sina åhörares
sinnen, som i en tid af begynnande söndring fordrade lämpa för vidmakt¬
hållande af ordning i församlingen. Han ansågs på sin tid ss. en af de
mest utmärkta prästmännen i lappmarken. |

G. 10/3 1807 i Luleå gamla stad m. Anna Brita Nordlund, dotter af komm.

i Umea lf. Joh. Nordlund och Ulrika Boström.

Barn: Nils Johan, f. 23/3 1808, prost i Lycksele, t 1877; Ulrik Wilhelm,

f. 5/12 1800, skolm. i Jockmock och tillika komm. i Kvickjock, 1855, afsatt;

Uno August, f. 22/) 1811, khde i Stensele, + 1881; Margareta Ulrika, f. 1813,

g. m. kronofogden B. O. Holmstrém i Lycksele; Leonard, f. **/7 1814, klockare
i Lycksele, + dec. 1903; Ferdinand, {. */) 1819, komm. i Umea stad + 1868. :