OCR Output

ARJEPLOG 7.

Skulle examineras. Hitkom sasom pastor 1642 och uppbar till en bérjan
samma lön som företrädaren; dock ökades penningelönen till 50 dir smt
arligen genom Kgl. Maj:ts br. af g nov. 1646. Att pastor Hapstadius
icke behärskade lappskan, kan man döma däraf, att för tolken utanordna¬
des 4 tr. särskildt. — Han synes emellertid 'varit mycket verksam och
fått sin församlingskyrka småningom prydd och försedd med nödig skrud.
Sål. skänkte bergmästaren Hans Philip Lybecker ett conterfeij af H. M:t
Drottningen till kyrkan 1643." »H. Maj:t förärade år 1646 8 alnar Atlask
jämte snören och foder till mässhake, samt I '/; aln gult Atlask til korset
på mässehaken, item 2 stycken Slisingslärft till mässesärk, hvilka kläder
riksrådet herr Carl Bonde lät på sin bekostnad förfärdiga i Sthm.» V.
brukskrifvaren Aegidius Otto och hans hustru Ingeborg Torbjörndotter
skänkte litet emellan gåfvor till gudstjanstens bruk m. m. Men först
1649 fick kyrkan en klocka, vagande 1 skpund, 2 pdyoch 1 mark, hvarvid
Hapstadius i sin upplagda kyrkobok tillagger: »Gud Alzmechtig wari H.
K. Mttz lönn». Första visitationen här ägde rum 27 jan. 1652, då prosten
i Piteå öfversåg räkenskaperna. Hapstadius utn. till khde i Råneå 25
okt. 1661 och tillträdde maj 1662. Se vidare Råneå.

3. Johan Nicolai Lzestadius (1662—97), f. sannolikt 1615, son
af bonden Nils Olofsson och Agatha Sjulsdotter i Lästad by, Ytterlännäs
s:n i Ångermanland. Efter studier i Hsands skola och Strängnäs gymn.
stud. i Upsala 11 apr. 1643, kollega i Pite skola 1651. I Hsands konsist.
féredrogs 28 nov. 1661 »d:ni Joh. Lestadii, college scholee Pithensis, astun¬
dan och flijtige begaran att transfereras ifra scholetiansten till Arieflodz
férsamblingh uthi dn Johannis Hapstadii ställe, som designatus pastor
ar till Ranea férsamblingh Res.: Hr Joh. Lestadius sasom en valfértjenter
till en slik lägenhet hafver till svar att hans begäran må. hafva sin fram¬
gång, så framt dn Hapstadius genom detta tillfället kommer undan».
Så blef det också och han tilltr. 1662. Till grannpräst i Silbojock hade
han sin barndomsvän och kamrat Erik Petri Noreus, som äfven sam¬
tidigt varit lärare i Piteå stadsskola. Nu fingo båda tjäna i samma lapp¬
mark, där de lefde i största förtrolighet, gifte tillsammans sina döttrar
och söner, som blefvo deras efterträdare, och begrofvos på samma gång
i Arjeplogs kyrka af prosten Christofer Anzenius i Piteå, som uti sin
likpredikan tillämpade på dem 2 Sam. 1: 23: Saul och Jonathan, ljuflige
och täcke medan de lefde, äro också icke åtskilde i döden. Prosten Hög¬
ström fäller om dem omdömet: »De voro de första, som med nit och efter¬

1 Samma porträtt pryder ännu Arjeplogs kyrka.