OCR Output

ANUNDSJÖ 65

8. Nicolaus Jon& Spolander (1687—92), se Bygdeå, kom¬
ministrar.

9. Olof Bremming (1692—93), var komm. i Njurunda, då han
hitkom, men återflyttade dit, emedan hans hustru vantrifdes i Lapp¬
marken. Se: Undersåker, komministrar.

10. Daniel Edin (1693—1701), den siste Anundsjökomministern
med station i Åsele. Se khdar i Åsele.

11. Olof Arctzedius (1701—16), se khdar i Nordmaling.

12. Petrus Alanus (1716—22), f. i Åbo, son af domkyrkosyssloman¬
nen, Samuel Alanus, sedan khde i Nykarleby. Stud. i Åbo 1704, uppbar
därst. stipendium 1708—1710, då han prästvigdes och afgick ss. adj.
till Nykarleby; utn. komm. därst. 1712 gm konservation. Vid ryssarnas
infall i Finland ej långt därefter flyktade han undan till Sverige. Det
är bekant, att de norrländska församlingarna rent af öfversvämmades af
finska flyktingar och att särskilda penningemedel anslogos till deras
hjälp och underhåll. År 1715 vistades han i Löfångers s:n. Den 16 maj
1716 inkom till Hsands konsist. komministern i Ny Karleby herr Pär
Alanus, beklagande sitt fattiga tillstånd, som nu varit på flykten i 3 års
tid, begärde därför hjälp af flyktingsmedlen för sig, sin hustru, tvenne
barn och en piga. Han erhöll 15 daler k:mt. Dessutom blef honom efter¬
låtet att uti herr Olof Arctzedii ställe uppvakta gudstjänsten i Anundsjö
till konsistorii vidare anordnande. Han blef ytterligare af Anundsjöborna
9 febr. 1718 kallad att framgent vara deras kapellan, häri understödd
af khde Tunzi förord, som berömde honom för hans vackra förhållande i
lärdom och lefverne. Ehuru han visserligen icke blef formligen utnämnd
till ordinarie, fick han behålla denna tjänst, till dess han, efter fredsslutet,
på våren 1722 återvände till Finland och återtog sin befattning i Nykar¬
leby, dar han afled år 1751. Häri Anundsjö hade han sitt hem i Bredbyn,
där han var sina talrika betryckta landsmän till mycken tröst och hjälp
i landsflykten.

G. m. Anna Margareta Enholm, änka efter komm. Gustaf Snabb i Ny¬
karleby, med henne hade han 2 söner och 2 döttrar, »h vilka, förutom ena sonen,

som blef präst, ej blefvo särdeles lyckliga» (T.).
Barn: Samuel, f. 1715, döpt ¥/11i Léfanger; Petrus, f. 4/9 1718 i Anundsjö.

13. Sven Nic. Gravelius (1722—39), f. 1686, bondson från Ökne
by, Stöde s:n. Stud. i Upsala 5 nov. 1715, prästex. i Hsand 4 dec. 1717
och prästv. jan. 1718 till adj. i Skön hos prosten D. Touscher; efter 4 års

5 — 22108. — Härnösands stifts herdaminne.