OCR Output

3

inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Skel¬
lefteå norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 219. Anton Lindgren har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson i Lyck¬
sele att verkställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet ?/s2
mtl N:o 1 Hedlunda i Lycksele socken; och varder, jämlikt 13
8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 Novem¬
ber 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härige¬
nom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kro¬
nolänsmannen i Lycksele södra distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Umeå, 1 Landskansliet, den 2 November 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.