OCR Output

64 ANUNDSJÖ

1915 m. bankkamrer Gust. Olsson, Malmberget; Ludvig Gunnar Johannes, fi.
19/1, 1889, stadsnotarie i Hsand; Lars Bertil Johannes, f. M49 1892, komm. i Holm.

Tr.: Predikan pa Michaelidagen (i Predikn. af prester inom Hsands stift, 2, 1884).
Tal vid Klas Svanbergs jordfästning vid Neder Kalix kyrka d. 22 sept. 1880. Luleå
1880, 4:0. Predikan vid prosten A. Lundströms jordfästning i Arnäs kyrka d. 20 febr.
1906 (i Till kontraktsprosten Anton Lundströms minne).

KOMMINISTRAR.*

1. Nicolaus [1593], kapellan i Anundsjö, bekräftade Upsala mö¬
tes beslut.

2. °Ericus Anundi, f. i Ångermanland, uppföres här af Tunzeus
utan tid. Han aterfinnes sasom kapellan i Nora aren 1613—18.

3. °Samuel Johannis, f. i Medelpad, upptas såsom kapellan af
Tune&us utan årtal, men återfinnes ej i tillgängliga handlingar.

4. Hr Hans [1628—29], kapellan i Anundsjö, uppförd i nämnda
årens boskaps- och mantalslängd; hans hushåll bestod af 3 personer, en
ko och en get. (KA. Norrl. handl. 1629—12).

5. Olaus Zachariz Anzenius (1646—48), se khdar i Anundsjö.

6. Olaus Stephani Gran (1655—57), se khdar i Lycksele.

7. Petrus Junzelius (1657—386), f. i Lillgård i Junsele s:n; stud.
i Upsala 16 febr. 1643, kapellan i Anundsjö 1657. Angifves såsom »någor¬
lunda predikant», men begifven på starka drycker, som ock framgår af 1665
års visitation, då kontr. prosten L. Agrelius förmanade honom vidare afstå
»medh sina excesser, eller ville hvarken församling eller pastor af honom
veta» etc. Denna förmaning synes han lagt på sinnet, då han fick här
kvarblifva. På tinget i Åsele 2 jan. 1678 begärde han att med lappskjuts
få sin lönespanmål hit upp till Åsele; det lofvade lappallmogen godvilligen.
I Sviksjöån fanns en stor klyftad sten, som man ror invid, när man far
mellan Sér-Asele och Lomsjén, kallad herr Pers’ sten, emedan komm.
Junzelius under sitt fiske brukat ligga därå om nätterna. Afled 1686.
G. 1) m. Malin Olofsdotter (Ådb. *°/s 1666; RA.);
2) m. Cathrina Christofersdotter, bonddotter fran Westersels by, begrofs

i Anundsjö kyrka *8/. 1709, 78 år g.
Nagra barn blefvo bénder (T.).

1 Komministrarne 35—10 bodde i Åsele. I senaste tid är en ny komministratur i
Solberg inrättad.