OCR Output

62 : ANUNDSJO

komminister harst. 31 jan. 1818, tilltr. I maj 1819; past. ex. 17 dec. 1822,
utn. till khde i Bygdea 27 juli 1836, tilltr. 2 maj 1837, men ditflyttade redan
i mars s. 4.; honor. prost jan. 1843. Efter sin broders död sökte han sig
hit tillbaka och utn. till khde i Anundsjö 1848 med tillträde 1 maj 1850,
men öfvertog tjänsten genom uppgjordt ackord 1849. Han prisas för
sin godhet inom de två församlingar, han verkade, var t. o. m. kanske
alltför god och undfallande, och syntes nedtryckt af sina barns olycka.
Afled 16 apr. 1854 såsom stiftets senior vid något mer än 78 år. Således
inträffade, att far och två bröder inom samma församling vid sin död _
efter hvarandra voro äldst bland stiftets präster. |
G. m. Inga Maria Hellman, f. ¥/s 1776 i Hégsjé, dotter af khden P. Hell¬
man i Resele; lange svag til] halsan, afled hon i Bygdea prastgard 5/ 12 1838.
Barn (alla födda i Anundsjö): Inga Lisa, f. "/1 1803, ¢ **/1 1807; Evic Pet¬
ter, £. 48/4 1805, prost och khde i Torsaker; Johan Olof, f. S/9 1806, apotekare i
Wemdalen, + ??/10 1869 i Sveg; Lisa Augusta, f. i7/, 1808, t 2/3 1809 i mässling;
Inga Andreeita, {. ®/s 1809, + efter mångårigt lidande 7/4 1869 å Anundsjö präst¬
bord & Hemmet; Carolina Maria, f. 3/6 1811, hade fallandesot, t 27/9 1855; :
Clara Johanna, f. !/9 1813, g. m. hemmansägaren i Anundsjö OL. Wallin, I 15/3
1892; Carl Michael, f. ®1/2 1815, stud. 1835, svagsint, ¢ ‘/s 1885 hos sin syster
Clara; Erica Elisabeth, f. 8/41 1817, I 19/14 1882 i Anundsjé; Samuel August, f.
19/7 1820, handelsbokhallare, ¢ i Bygdeå prästg. 18/19 1842.

Tr.: Diss. vitam & merita M. Isaaci Rothovii, episc. quondam Aboens., exposi¬
tura. P. 4, pres. Jac. Tengström, Abow 1799. — De natura acidorum examinans, pres.
J. Gadolin, ib. 1801.

16. Johan S6rlin (1857—61), f. 10 jan. 1794, torparson fran K16fsj6
by, Bergs pastorat i Jämtland; stud. 17 febr. 1817, prastv. i Hsand 13
dec. 1818 till adj. i Ratan, past. adj. i Tuna 1824—37, bestred pastoral¬
vården darst. 1833—36, v. pastor i Ragunda 1837—1840 och sedan past.
adj., utn. extra komm. i Torsiker—Dal tilltradde maj 1841, khdei Anundsjö
11 dec: 18534, tilltr. I maj 1857. En flärdfri, försakande och kristligt sinnad
man. Afled 15 okt. 1861.

G. m. Erika Hégstrém, f. 4/11 1804, t i Bredbyn härstädes 19/, 1876, barnlös.

17.. Erik Gustaf Julin (1863—82), f. 16 jan, 1801 i Sthm, fadern
trädgårdsmästaren Anders Julin i Mo, modern Magdalena Holmberg fr:
Finland. Stud. vt. 1825, absolverade seminariet ht. s. å., prästv. i Hsand
17 dec. 1826 till adj. i Anundsjö och skötte här pastorålvården hos svär¬
fadern 1837—43; utn. komm. i Umeå stad I dec 1841, tilltr. maj 43,
tillika predikant vid Umeå lasarett och fängelse; past. ex. 22 juni 1844,
erhöll fullmakt på Hede pastorat 9 maj 1847, tilltr. i juli s. å.; khde i