OCR Output

ANUNDSJÖ 61

oktober i Anundsjö kyrka af sin i aren narmaste ambetsbroder, mag.
And. Nenzén i Själevad; likpredikan hölls af prosten i Nätra J. Nordén,
och folk från när och fjärran hedrade hans begrafning.

En eldsvåda härjade Anundsjö prästgård 1813, hvarvid en del af kyrko¬
böckerna äfven förstördes, men inom 5 veckor stod genom församlings¬
bornas nit en ny prästgård färdig.

G. /4 1768 m. Elisabeth (Lisa) Thelaus, f. 18/19 1743 i Sjalevad, dotter af

prosten Joh. Sam. Thelaus i Botea. Hon afled före sin man 12/3 1813.

Af 11 barn: Anna Margareta, f. [6 1769, ¢ */2 1770; Evik Johan, f. 27/13

1770, I i Helgum; Johan Samuel, f. 1771, faderns efterträdare, som upptog

moderns namn Thelaus, se nedan.; Sara Catharina, f. 17/5 1774, 1 /es. a. Evik

Olof Sellin, f. 1776, som sist äfven blef khde här; Anders Daniel, f. 6/6 1780, kom¬

missionslantmatare i Vasterb. lan, + °8/12 1851 i Nordmaling.

14. Mag. Johan Samuel Thelaus (1820—48), f. 17 dec. 1771 i
Helgum, son af företrädaren prosten Er. Sellin. Stud. i Upsala 1791.
Ägnade sig åt studier för fil. graden, men afbröt dem och aflade prästexamen
samt prästvigdes 3 juli 1797 till kom. adj. i Helgum. Afreste följande år
till Finland för att fullborda sin grad vid Åbo universitet; där promov.
fil. mag., dock först 15 juni 1802; past. adj. i Nätra s. å., tjänstgjorde därst.
som nådårspred. efter både pastor och komm.; utn. komm. i Hernösand
1814, v. past. s. 4., afl. past. ex. 1816, khde i Anundsjö maj 1820, honor.
prost okt. 1825. Död 6 aug. 1848 såsom stiftets senior (76 ar 7 m. 19 d.).

G. 1) */a 1804 i Anundsjé m. Anna Sophia Lindstrom, anka efter stads¬
kirurgen i Hsand Lars Medén; f i Natra dec. 1812.

2).om, Anna Brita Holmbergsson, dotter af postdirektér Ol. Holmbergsson
i Hsand; ¢ 2"/2 1876i Anundsjö, 80 ar 11 d. g. eae

Barn: Erik, f. 1"/7 1805, stud. 1827, till sjös, nämnes styrman 1836; Maria
Christina, f. 8/5 1807, g. 4/9 1841 m. hattmakaren Joh. Jac. Hellmansson i Hsand,
t 5/2 1846; Elisabeth Barbara, f. 15/s 1808, g. m. khden Er. Gust. Julin i Anund¬
Sjö, se nedan; Sophia Johanna, f. a 1809 i Natra, g. 1835 m. L. J. Hellman,
khde i O. Kalix; Margareta Andreeite, f. 22/3 1811; Magdalena Catharina, f. Mi
1812 i Skricke; Anna Carolina, f. 7/y 1822 i Anundsj6, g. m. bondesonen Ol.
Selling i Seltjern; Helena Catharina, f. 3/4 1826, + 23/6 1853, ogift; Olof Samuel,
f. “/, 1832, folkskolelarare.

Tr.: De usu rationis sano et erroneo pres. P. N. Christiernin, Ups. 1794. —
De persuasione. pres. H. G. Porthan Abox 1801.

15. Erik Olof Sellin (1849—54), f. 21 jan. 1776, foretradarens bror.
Stud. 1796 i Upsala, men öfvergick såsom brodern til Åbo universitet,
där han aflade fil. kand. ex. 1801, prästv. 20 dec. s. å. till adj. hos sin far
i Anundsjö samt förordn. att förestå pastoralvården 4 dec. 1816, utn.