OCR Output

60 ANUNDSJÖ

12. Mag. Nils Berlin (utn. 1785), f. 16 juli 1732 i Nora, föräldrar:
hofkamreraren Henrik Berlin i Nordvik och Anna Catharina Hellstrém.
Stud. ht. 1751, efter grundliga filosofiska studier och aflagda examensprof
promov. fil. mag. 20 juni 1758, prastex. Ig juli 1760 till past. adj. i Hagg¬
danger, férestod pastorsbefattningen i Nora 1671, hégmiassopred. och v.
past. i Hsand 1762, kollega i Hsands skola i prima 1771 och secunda 1774,
v. rektor 1776 under rektor Dan. Walangers sjukdom och konrektor
1780, utnämn. till khde i Anundsjö 1785, men afled i Hsand före tillträdet
10 sept. 1785. Hade ett skarpt filosofiskt huvud.

G. 1765 m. Brita Uneus, f. 4/2 1743, dotter af lektor Jacob Uneus och
Catharina Locknea; + *°/11 1825 i Hsand.

Barn: Henrik Jacob, f. 17/4 1766, khde i Resele, ¢ 1828; Olof, f. 4/> 1768,
student 1785, ¢ 1/7 1791; Nils Magnus, f. °/1 1771, teol. d:r. lektor i Hsand,
och khde i Stigsj6, + 1853; Carin, f. 119 1775, ogift, f hos brorsonen i Nord¬
malings prastgard *9/1 1869.1

Tr.: Modestum examen harmonize inter mentem et corpus prestabilite illustris
Leibnitii, pres. N. Wallerius, Ups. 1753. — De morali hominis perfectione, pres. J. Ihre,
ib. 1758.

13. Mag. Eric Sellin (1788—1819), f. 5 mars 1732 i Håsjö, son
af darv. komm., sedan khden i Resele Eric Sellin och Margareta Oldberg.
Inskrefs 1742 i Hsands skola och afreste med hedrande betyg 1753 till
Upsala; prastv. 29 juni 1758 till nadarspred. efter komm. Dahlstrém i
Resele och Liden; past. adj. och nadarspred. i Gudmundra 1759—63;
biträdde khden i Sollefteå under aren 1763—67, darefter nadarspred. i
Resele efter sin fader; utn. komm. i Ramsele-Helgum 1767, tilltr. 1768.
Vid den i Lund 29 juni 1768 firade jubelfasten blef han promoy. till filos.
hedersmagister. Sedan han i g ar bestridt komministersysslan, blef han
af församlingen i Ramsele vald till khde samt tilltradde maj 1776. Har
kvarstannade han till 1788, da han mottog khdebefattningen i Anundsjö,
därtill utnämnd 10 sept. 1786. Predikant vid 1786 års prästmöte och
vice preses år 1799, hedrad med prosttiteln 7 febr. 1799. Han ägde en
god hälsa, som han genom kroppsrörelse och måttlighet ända in i senaste
ålderdomen underhöll. Efter 61 år i Guds församlings tjänst och endast
8 dagars sängliggande insomnade han stilla i döden 2 sept. 1819 i en ålder
af 87 '/; år, vida omkring aktad och saknad såsom en församlingens fromme
patriark och ss. senior bland stiftets prästerskap. Han jordfästes 17

1 Mamsell Berlin ägde sällsynt begåfning både på hufvudets och hjärtats vägnar; hon
talte till och med latin. Hennes förhållande till Hernösands-kretsarne och biskop Franzén
skildras af Lotten Dahlgren i Norrlandska slaktprofiler 1, 2, Sthm 1911.