OCR Output

58 ANUNDSJÖ

nyktert lefverne, äger predikogåfvor samt vid anstäld examen visat vackra
prof af sin erudition»; hvarpa konungen utfardade fullmakt dat. Wonsow
21 jan. 1708 med tilltr. maj s. 4. Under krigsåren började församlingarna
häruppe öfversvämmas af finska flyktingar och under den sista tiden
hade han en finsk präst till sin medhjälpare. »Sedan han allenast i 10 års
tid under svåraste krigstider och oåren hade med heder och beröm före¬
stått församlingen och där dragits med några års svår stenpassion, afsom¬
nade han medelst en stilla död 15 okt. 1718 och begrofs i kyrkans kor
II nov. s. å» (Kb.).

G. 1) i mars 1692 m. lektor Clemens Rudins änka Anna Asp, dotter af
rådman Jöns Asp i Hsand, och hade med henne en dotter, som jämte modern
dog 1697.

2) 1700 m. Barbara Wattrang, dotter af khden Hans Wattrang i Tors¬

åker; omgift med bokhallaren Hans Wallman.

Barn: Johannes, f. */s 1703 i Hammar, + späd; Hans, f. 19/, 1704, khde i
Grundsunda; Olof, f. ls 1708, i Anundsjé, skolmastare och kaplan i Kristine¬
stad 1730, kaplan i Vora 1740, + 1770; Ericus, f. 18/1 1710, begr. */6 s. a.; Catha¬
vina, f. ?/¢ 1711, g. m. handlanden från Uledborg Johan Salander; Carl, f. °/4 1714,
i handelslara i Sthm, slog sig till contrefejande, ritande och malande, blef sist
inspektor på en herregård i Östergötland, var ock god mekanikus, stor skytt
m. m.; Ingrid, f. ?/s 1717, begr. 2/1 s. a.

g. Elias Salin (1720—51), f. 23 aug. 1672 i Salsåker, Nordingrå
sin, son af lansman Johan El. Salin och Magdalena Christiansdotter Trast,
kaplansdotter fran. Bygdea; inskrefs i Hsands skola 1682, stud. i Upsala
ro okt. 1692. Under dren 1693—99 uppehéll han sig med information
hos handelsman Harmens i Sthm, kamreraren Tranhjelm, d6fverinspektoren
Schlyter och prosten Mich. Ström i Nordingrå; prästv. 25 mars 1700 af
superint. Micrander till kaplan i Stigsjö s. å. efter sin svärfar, som ännu
lefde; erhöll kgl. fullm. å Anundsjö pastorat 15 maj 1719, tilltr. 1720.
Han begär i apr. 1724 slippa partes respondentis vid instundande präst¬
möte, enär han är behäftad med en svår hufvudvärk, som honom öfver
12 ar plagat, och han dessutom tva ganger tillférne haft sa partes concio¬
nandi som opponendi. Konsistorium héll skaligt att befria honom. (Hdpr
*?/, 1724.) Anundsjö kyrka undergick under hans tid en större repara¬
tion, hvarvid nya bänkar, altarskrank och läktare insattes. Han och hans
maka, med hvilken han firade guldbröllop 5 aug. 1750, tecknas såsom ett
vördadt par, lefvande utan prakt och prål efter den gamla svenska allvar¬
samheten och med varmt deltagande för alla fattiga och nödlidande.
Han afled 25 jan. 1751 och begrofs i kyrkans kor. Kvarlatenskapen upp¬
gående till 30,000 dr kmt tillföll sonen Daniels enda dotter.