OCR Output

ANUNDSJÖ 57

var eller statens gravation». Vid Anzenii död blef emellertid Åsele eget
pastorat. Herredagsman vid riksdagen 1655. På Anundsjö ting i aug.
1672 klagade khden Anzenius och Galasjö-männen, att byamännen i
Skureå i Sidensjö med uppsåt gått till deras fäbodar och bränt dem upp.
Skureåmännen sade, att dessa fäbodar stått på deras skog, men de förra
framviste en tingsrättsrannsakning af 1662, att de af urminnes fäbodarne
där haft och dem oklandrat njuta och behålla böra. Skureåmännen
skulle ersätta skadan och böta 40 mk. Den ärevördige khden Anzenius,
hvilken, ss. det heter, i församlingen ej blott utdelat spisning för själen
utan ock under hårda missväxtår för kroppen, afsomnade i all som största
stillhet d. 8 juli 1700, 84 år och några månader gammal. (N. Törnell,
Eccles. handlingar, 1, Sthm 1803, s. 47, Ådb. Kb.)

G. 1) m. Anna Kuuth, foretradarens dotter;

2) m. Dorothea Austredia, dotter af khden i Torsåker Chr. Austredius;

3) m. Margareta Plantin, £. 1627, dotter af prosten i Umeå Olof Njurenius
och änka efter khden i Skellefteå P. Linnerius; + i Anundsjö 2/5 1701. (Kb.)

Barn: Zacharias, fältpräst vid Västerbottens reg., + 1675; Margareta, f. 1650,
g. m. radman Olof Joensson Lundh i Hsand, omg. Y/; 1724 m. handelsman
Nils Höjer, + i Hsand och begr. 20/4 1735; Christopher, prost och khde i Piteå;
Lars, faderns biträde och efterträdare; Olof, 1 1665 som ung.!

7- Lars Anzenius (1700—07), f. 1652, företrädarens son. Kom
från Hsands gymn. och inskrefs stud. i Upsala 5 okt. 1672, prästv. 1676
till adj. hos fadern, kallas 1688 in loco patris pastor designatus och fick
stadfästelse på Anundsjö pastorat af kon. Carl XI vid hans resa genom
Norrland 1694. Var närvarande vid prästmötet i Hsand i febr. 1696.
Natten emot 29 apr. 1707 afsomnade församlingens välförtjänte och nit¬
älskande khde hr Laurentius Anzenius (Kb.).

G. m. Magdalena Linneria, hans styfmoders dotter.
Barn: Petrus, f. 1686, pastor i Åsele, + 1711; Olof, £. 2/7 1688, råd- och han¬
delsman i Hsand, flyttade sedan till Anundsjö, ¢ “/11 1762 darst.; Margareta,

f. 4/3 1690, g. m. lektorn i Hsand Erngisl Bohm, omg. 1736 m. gästgifvaren i
Bredbyn Håkan Olofsson.

8. Jonas Er. Tunzeus (1708—18), f. isept. 1661, son af nämndeman
Eric Isaksson och Ingrid Jonsdotter i Tunom, Skéns s:n. Stud. 10 nov.
1682, kollega i Hsands skolas 2. kl. 1690 och prastv. s. a. i Selangers kyrka.
Konrektor i Hsand 1692. Hsands konsist. rekommenderade hos K. Maj:t
17 maj 1707 till Anundsjé pastorat konrektorn Jonas Tunzus, »som i 17
ars tid tjent med berémlig flit och vaksamhet, forer ett allvarsamt och

! Vid hans död test. fadern en dopfunt till kyrkan.