OCR Output

56 ANUNDSJÖ

öfriga Kkonsistoriales yrkande om uppskof, den af församlingen vocerade
kaplanen i Vibyggerå Samuel Erici Gestrinius, som I maj 1646 fick till¬
träda Anundsjö pastorat och mottaga prästbordet med inventariesäden,
boskap, hästar och åkerredskap. Men efter en resa ned till Sthm den 19
juli s. å. återkom Kuuth med K. Maj:ts besked, att han skulle tillsvidare
sin lägenhet besitta och njuta ny rannsakning, då Gestrinius s. d. »måste
gå som sparf från ax», såsom denne i ett ynkligt bref 4 aug. 1646 till ärke¬
biskop och domkapitel skrifver och klagar. Den af själfva riksfiskalen
anställda undersökningen ledde ej heller till Kuuths fällande, då Hof¬
rätten enl. bref 14 juni 1647 till Upsala domkapitel ställde saken under
Guds dom. »Kuuth skall, ehuru utrustad med någorlunda gåfvor, varit
en underlig man och merendels haft några gycklerier i sina predikningar
samt deruti anfört otjenliga historier utan ringaste uppbyggelse», såsom
Tuneus angifver. Han agde ett hemman i Bredbyn och afled år 1650.
(Udpr. 1644—46. Svea hofrätts pr. ”/,, "/; 1646, “/, 1647).
G. m. Anna Nilsdotter Trast, förmodligen khdens i Bygdeå Nils Petri Tur¬
dinus” dotter, erhöll af K. Maj:t i maj 1652 frihet uppå hemmanet i Bredbyn.
KA.
| Är barnen kända: Könich, länsman i Anundsjö, sedan lappfogde i södra
lappmarken; Anna, g. m. efterträdaren Ol. Anzenius; Karin, g. m. komm. i

Sidensjö, sedan khden i Grundsunda Sven Djupzelius, + 1657; Magdalena Kuuth
på Bredbyn, I 20/33 1696, måste ock varit en dotter.

6. Olof Zachariz& Anzenius (1652—1700), f. 1616 här i socken och
Norrmesunda by af bondeföräldrar, inskrefs i maj 1632 ss. stud. i Upsala,
där han ännu år 1641 vistades. År 1646 är han komm. i Anundsjö, erhöll
kungl. fullmakt 15 jan. 1648 ss. förste predikant i Åsele, med en kronolön
af »36 tr spanmal och 40 daler, jamte tionde och annat af åhörarne ss andre
lappraster tillbérm, dessutom fick han exspektance och fértréstning pa
Anundsjö pastorat, så snart därvarande pastor afginge. Han synes i
Åsele haft besväret med kyrkans uppbyggande och särdeles vinnlagt
sig om lapparnas undervisning, »varandes hans åhörare lapparne igenom
hans anlagda flit, nit och ifver uti predikande och lärande icke mindre
om deras christendoms stycken underrättade än många bönder på andra
orter, för hvilken orsak skull fordom superintend. mag. P. Steuchius
uppå deras enhälliga åstundan och begäran att få behålla denne deras
nitalskande sjalasérjare, har honom dertill firmerat». Han fick nämligen
vid sitt tillträde till Anundsjö 1654 behålla Åsele ss. annex, mot att kapla¬
nen skulle bli där bosatt, och denna anordning stadfästades äfven af kon.
Carl XI i bref af den 21 okt. 1686 för framtiden med villkor, att Anundsjö
pastor om kaplanens underhåll själf skulle försorg draga »utan någon