OCR Output

ANUNDSJÖ 55

andra i skatt utgaf '/,, med 55 mk 6 öre. Han har bekräftat Upsala mötes
beslut 1593 samt såsom herredagsman underskrifvit Söderköpings riks¬
dagsbeslut 1595. Blef på tinget år 1612 pliktfälld, emedan han gifvit sin
socknebo Christopher i Kubbe »obeqvämligh ordh och thet illa bestå
kunde fér vittnesmal. (RA. Adb.)

En son Nicolaus Nicolai upptages af Tunzeus som adj. och v. pastor.

4. Hr Zacharias [1628], fran Ons by, i Arnas socken, uppféres som
khde har i detta ars boskaps- och mantalslangder for Anundsjé. Hans
hushåll utgjorde 8 personer. Död förmodligen ej långt därefter.

Sonen Lars Zacharieson uppträdde vid tinget i Arnäs 20 nov. 1635 och

Akarade sin salig faders brorsbarn, naml. Israel och Christiern Esaizséner i On

om sin salig faders arfslott i garden i férn:de On. Summan belipte sig till 4 daler
s.m., som de lofvade betala senast till julhelgen. (RA, Adb.)

5. Olof Petri Kuuth (1630—5o), f. i Skelleftea, son af héfvits¬
mannen Per Olofsson i Bergsbyn och Margareta Kenicia (f 1610), syster
till ärkebiskop Petrus Kenicius. Han hade gått i Gefle skola, då han
inskrefs i Upsala studentmatrikel 10 dec. 1606 och sattes genast i retoriska
och logiska klassen. År 1614 var han predikant vid kapten Erik Johans¬
sons kompani, en fannika Westerbottens’ soldater, och for om sommaren
till »Narviske 4aminne». Under aren 1616—20 synes han hafva varit kapel¬
lan i Bygdeå, var 1626—29 regementsprast vid J. Duvals regemente samt
kom till Anundsjö år 1630 såsom khde, enär han bevittnat detta ars bo¬
skapslängd för socknen... År 1644 anmälde prosten i Själevad honom hos
Upsala domkapitel för horsbrott, och församlingen begärde att blifva
honom kvitt. Konsistoriet befallde, att noggrann undersökning om hans
lefverne skulle anställas, och ransakningens resultat blef synnerligen
graverande. Den 5 febr. 1645 var Kuuth i förhör inför domkapitlet,
därvid han visserligen erkände, att han fört ohöfviskt skämt med sina
pigor, men förklarade, att hans afundsmän fört ransakningen. Konsistoriet
trodde det ej: »Alla säga, att han en lättfärdig man af ungdomen varit
hafver. I bekännen själf hafva talat lättfärdigt med dem dock med skämt;
Star thett val an en redelig prastman tentera sine pigors pudicitia.» Kuuth
drog till hofs för att göra sig fri, och hofrätten förklarade, att ny ran¬
sakning skulle anställas. Allt detta drog ut långt inpå följande år, och
domkapitlet såg sig nödsakadt hos hofrätten begära, att saken måtte
påskyndas »på det församlingen i Anundsjö, som i 2 år utan pastore varit
hafver, icke må alldeles förderfvat blifva». Ärkebiskopen, slutligen otålig
öfver dröjsmålet och tydligen viss om Kuuths fällande, utnämnde mot