OCR Output

2

lag af på en gång 350 liter bensin; och varder, jämlikt föreskrif¬
ten uti 11 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående eldfar¬
liga oljor och vissa andra därmed jämförliga vätskor den 26 No¬
vember 1875, en hvar, hvilkens rätt kan vara af frågan bero¬
ende, härmed förelagdt, att inom tjuguen dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i ofvannämnda kyrka uppläst, härstädes skrift¬
ligen yttra sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva
något att erinra; åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele
södra distrikt att bevis om denna kungörelses uppläsande hit
insända:

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 217. Manus Bagge har härstädes anhållit om till¬
stånd att för Aktiebolaget Robertsfors uti ansökningen närmare
angifven plats vid Robertsfors bruk hålla mindre upplag af ben¬
sin till en myckenhet af högst 2,000 liter; och varder i anledning
häraf, jämlikt föreskriften uti 11 8 i Kungl. Maj:ts nådiga för¬
ordning angående eldfarliga oljor och vissa andra därmed jäm¬
förliga vätskor den 26 November 1875, en hvar, hvilkens rätt
kan vara af frågan beroende, härmed förelagdt, att inom fjor¬
ton dagar, efter det denna kungörelse blifvit 1 ofvannämnda
kyrka uppläst, härstädes skriftligen yttra sig, huruvida de mot
bifall till ansökningen hafva något att erinra; åliggande det Kro¬
nolänsmannen i Bygdeå distrikt att bevis om denna kungörelses
uppläsande hit insända.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 218. Sedan Johannes Wiksten härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verk¬
ställa laga delning af vissa samfälligheter inom Innerviks skif¬
teslag i Skellefteå socken, varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga ve¬
derbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det
denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit