OCR Output

ALSEN och MATTMAR 53

KOMMINISTRAR

1 Mattmar.

I. Johan Olof Norrman (1857—96), f. 3 aug. 1817 i Marieby s:n,
son af bonden Olof Pehrsson och Anna Ersdotter samt yngre broder till
khden i Undersaker Erik Norrman. Stud. ht. 1840, prastv. 27 nov. 1842
till komm. adj. i Alsen, v. komm. ib. apr. 1845, utn. komminister i Alsen
och Mattmar dec. 1856, tilltr. maj 1857. Efter föregående disp. prof
underg. past. ex. sept. 1871. Han afled 5 maj 1896. Märkligt är, att
hela hans trogna 54-åriga tjänstgöring som präst föll inom samma för¬
samlingskom plex.

G. m. Maria Christina Aspgren, f£. 2/9 1817, dotter af förvaltaren af Gustafs¬
och Carlsbergs kopparverk Christian A. och Susanna Magdalena Burman; ¢ *8/7 1873.

Barn: Anna Hilda Susanna, f. 12/19 1846, ägde hemman i Ede, Alsen, f; Olivia
Christina, f. “/9 1849, t °/4 1876 i Mattmar; Justina Magdalena, f. ®/7 1852, ¢ “4/10
1910.

Tr.: Satser för pastoralexamen. Hsand 1871.

2. Johannes Åkerberg (1899—1920), f. 20 nov. 1860 i Junsele,
son af kontr. prosten khden i Sollefteå Joh. Ulr. Å. och Maria Elisabeth
Petronella Köhl. Mogenh.-ex. vid Hsands allm. lärov. 27 maj 1882, stud.
i Upsala ht. s. å. Efter under åren 1890—94 afl. teol. examina prästv.
i Hsand 31 maj 1894 till past. adj. i Sollefteå, d:o i Åsele från 15 aug.
1894, utn. komm. i Mattmar 25 nov. 1896, tilltr. I maj 1899. Under
Upsalatiden deltog han i flera studentsångarfärder, bl. a. till Danmark
och Norge 1888 och till St. Petersburg 1894.

Från I maj 1920 komminister i Rönnöfors af Offerdals församling.

G. 1) 5/7 1908 m. Agda Johanna Linnea Bondesson, tf. 17/3 1882 i Malmö; 2) 18/1
1917 m. Gerda Maria Eleonora Aspegrén, £. ?"/1 1870 i Söderköping, dotter af khdn
W. Aspegrén i Motala.

Son i förra giftet: Dag Johan Torsten, f. ?/+ 1909.

ANUNDSJÖ.
(N. Ångermanland.)

Socknen, som i en hjälpskattelängd af år 1543 nämnes Anesiö, är i förhållande
till församlingarna kring Ångermanälfven en yngre bygd. I ett bref, utfärdadt vid
Själevads ting år 1443, medgifver lagmansdomhafvanden Hans Diekn, att Jon Ke¬
tilsson och Gulle i Gubboby få besitta »ena nya tekt och et nyth byalagh the thakath
haffde vidh Aghnasio», hvarvid nämnden vittnade, att denna »tekt var engom til