OCR Output

ALSEN och MATTMAR 51

från 19 till 31 alnar i längden. Hon ager kvar en St. Annabild! af den medeltida
konstnären Håkan Gulleson. :

Af ett register öfver Alsens kyrkas ägor från 1500-talet framgår, att under me¬
deltiden ett gille funnits i socknen.?

KYRKOHERDAR.

I. Dominus Johannes, curatus in Alznö [1346]. Då ärkebiskop
Hemming på sin visitation i Jämtland 26 jan. 1346 befann sig i Rödön,
framförde Alsenborna klagomål mot denna sin khde öfver att han af dem
fordrade en afgift, benämnd biskopsstol, som af gammalt utgick till präster¬
skapet vid biskopsvisitationerna, äfvensom en tiondeafgift, kallad geta¬
smörmål. De ansågo sig därifrån fritagne, då de till prästbolet i Alsen
inköpt halfva Berga by för 90 mark, hvaraf hälften betalts af kyrkan
och hälften af socknemännen. Efter vittnesintyg af två trovärdiga män
dömde ärkebiskopen de klagande hädanefter fria från dessa utlagor till
kyrkoherdarna i Alsen. (DS. 5 n. 4027.) |

2. Niels P&edhersson, soknaprestir i Alssne [1457], nämnes i ett
bref, dat. söndagen före S: Eriksdag (15 maj) 1457, hvari Olaf Eriksson
erkänner, att han med sin äldre son Henriks samtycke upplåtit åt yngre
sonen Ingemund Olafsson halfva sin gård Thyodhastad (Kjösta) i Alsen,
med villkor att denne skulle försörja honom till döddagar, hvilken upp¬
låtelse han nu bekräftade på sitt yttersta, då prästen meddelade honom
sakramentet eller som det heter »giorde hanom sina redho som kristne
men plegha gerna ath thake» (DN 14 n. 85).

Prasterskapet under annextiden till 1856, se Offerdal.

3. Per Åström (1857—92), f. 13 jan. 1816 i byn Ahn, Hallens
sin, son af bonden Bertil Jonsson och Brita Ersdotter. Efter studier i
Frösö skola och Hsands gymn. stud. i Upsala vt. 1838; prästv. 24 jan.
1841 till past. adj. i Ofver-Kalix, v. kollega i Haparanda skola vt. 1843,
predik. och skolmdstare vid Selets bruk i Neder-Lulea okt. 1843—,5,
past. adj. i Umea okt. 1845, past. ex. i aug. 1847, ånyo tjänstgörande i
Umea som v. komm. samt lasaretts- och fangelsepred., komm. adj. i Skellef¬
tea juli 1848, t. f. past. i Nysdtra okt. 1850. Om hdsten 6fverflyttade
han till Sthm sasom kateket vid Storkyrkoférs., v. batalj. pred. och skol¬

1 Afbildad hos Cornell, anf. arb. s. 203.
? Historisk tidskrift 1884, s. LX XVII.