OCR Output

ALANÄSET, se STRÖM.

ALNÖ.
(Medelpad.)

Alnö nämnes första gången i Helsingelagens konungabalk (flock XI) i fraga
om allmogens skyldighet att skjutsa Konungs Aren, den kungliga fogden, då han
for att uppbära skatten inom landskapet. Byanamnen Wii och Hof antyda, att
kultplatser funnits här i heden tid. Öns befolkning blef jämförelsevis tidigt kristnad
och kyrka byggd, att döma af den märkliga, med snidade bilder försedda dopfunt,
som ännu bevaras och hvars ursprungstid konstkännare vilja sätta till 1100-talet
eller senast till 1200-talets början.! Från begynnelsen har Alnö socken varit annex
till Skön, till dess församlingen genom kgl. bref 11 dec. 1891 utbröts till särskildt
pastorat med egen kyrkoherde, då på samma gång Sköns andra annex Timrå lika¬
ledes afskildes. Åtminstone från 1730-talet bodde Sköns komminister regelbundet
på Alnön, men hade skyldighet att biträda prästerskapet på fastlandet.

Den äldsta ännu kvarstående medeltidskyrkan är byggd af gråsten. Under
reformationstiden måste hon af sitt öfverflödiga altarsilfver till kon. Gustaf I:s skatt¬
kammare år 15438 aflämna en monstrans om 10 löd. mk 12 lods vikt, och vid ryska
härjningen i slutet af maj månad 1721 blefvo hennes klockor bortröfvade. Efter
många stridigheter uppfördes en ny rymligare kyrka under åren 1861—62, hvilken
invigdes af biskop Bergman 4 okt. 1863. Denna kyrka blef ett lågornas rof i juni
1888. Den nuvarande, invigd af biskop Johansson '29 nov. 1896, uppbyggdes för
en kostnad af 75000 kronor på den afbrunnas plats.

Om här tjänstgörande präster före 1893, se Skön.

KYRKOHERDE.

1. Anders Johan Blix” (1893—1919), f. 27 aug. 1842 i Ed, Sollefteå :
pastorat, son af högmässopred. i Hsand C. J. Blix och Christina Österholm.
Efter afg. ex. i Östersund vt. 1865 stud. i Upsala ht. s. å., prästv. 24 jan.
1869 i Sthm på samma gång som sin yngre broder kontr.prosten Frans

1 Alnö gamla kyrka och dopfunt äro afbildade i Sv. turistfören. Årsskr. 1012, S. 367.
Dopfunten och kyrkans malningar, se H. Cornell, Norrlands kyrkliga konst. Ups. 1918, s. 126.
? Släkten räknar som stamfar jämtländska khden Måns Carlsson Blix i Underaker, fran
hvilken äfven de adliga ätterna Blix (n:r 1189) och Blixencrona (n:r 364) leda sitt ursprung.

4 — 22108. — Härnösands stifts herdaminne.