OCR Output

BISKOPAR 45

1905, 1912 (öfvers. till norskan). — Söndagsbarn—lyckobarn. Fritt från tyskan. Lund
1898, 1907. — Minnesskrift till Sv. Diakonissanstaltens femtioårsjubileum. Sthm 1901. —
Vänden om, botdagspredikan. Sthm 1906. — Mot målet, predikan vid prästkonferen¬

sens afslutningsgudstjänst. Sthm 1906. — Luthers kyrka och kärlekens gärningar,
högtidstal. Sthm 1901. — Hur blir man diakonissa? Sthm 08, Hsand 20. — Herdabrev
till Hsands stifts prästerskap 1909. — Den nya könsmoralen. Sthm 1911. — Varföre jag

är s. k. absolutist. ib. 1912. — Louise Fryxell, en lifsbild från diakonissvärlden. Sthm
1908 (aftr. ur »Febe»; övers. till tyskan). — Tio julskrifter, ib. 1900—09. — C. O. Ro¬
senius, ib. 1913. — Biblen och vårt folk. Hösgtidstal i Sv. Bibelsällskapet, ib. 1912. —
Norrländskt kyrkoliv (I »Vår Kyrka» 2. Sthm 1916). — Diakoni och församlingsliv, Luleå
1916. — Inledningsföredrag och ämbetsberättelser i prästmöteshandlingar 1911 och 1919.
Utgaf Olivebladet och julkalendern Febe 1899—1909, Vårt stift sedan 1913. Dessutom
åtskilliga småskrifter, predikningar, skriftetal, tidskriftsuppsatser, recensioner, m. m.

FÖRSTE BISKOP I LULEÅ STIFT.

Dokt. Olof Bergqvist, f. i Brunskog af Karlstads stift 24 sept. 1862.
Föräldrar: Per Olsson, hemmansägare, och Maria Olofsdotter. Efter
mogenhets.ex. i Karlstad stud. i Upsala ht. 1884, teol. fil. ex. ?9/, 1886,
teol. kand. ””/; 1892, prästv. i Karlstad 12 juni s. å., v. pastor i Gellivare;
utn. khde i Gellivare 28 nov. 1896, tilltr. 1898, erhöll extra ansökningsrätt
till regala pastorat 26 sept. 1902. Biskop öfver Luleå stift 29 febr. 1904,
tilltr. genast. Teol. dokt. 26 apr. 1907. Uppförd i 3:dje rummet å förslag
till biskop i Karlstad 1907. Landstingsman sedan år 1894. Ordf. i Norr¬
bottens läns landsting 1921. Ledamot af Riksdagens Första kammare

fr.o.m. 1912. LNO 1904, KNO 1 kl. 1906, K.m.st.k.NO 1914, RC XIII:sO
1919.
G. ”/e 1893 m. Johanna (Hanna) Aurora Norbäck, f. i Arvika 25/4 1868,
dotter af J. G. Norbäck, fabrikör, och Aurora Rudberg.
Barn:
Anna Maria Aurora, f. i Gellivare 17/6 1894; g. 1918 med civilingenidren
Tage Thomasson, Hälsingborg.
Maggi, £. ib. ”/2 1896, sjuksköterska.
Olof Ragnar f. ib. */4 1901, teknolog.
Karin, £. ®/11 1902.
Johan Gustaf och Per Erik f. 3/12 1907.

Tr.: Om missionen bland Kaitomlapparna under 1700-talet (i Kyrklig Tidskrift,
Ups. 1897); Missionen bland Kaitomlapparna intill år 1850 (ib. 1899); Symbolum apo¬
stolicum (ib. 1903). — Det kristna dopet enligt Nya testamentet. Luleå 1903. — Tills.
med Fr, Svenonius utg.: Lappland, det stora Svenska framtidslandet. En skildring i
ord och bild af dess natur och folk. Sthm 1907—08. — Den andliga odlingen i Norr¬
botten och dess utveckling (Jubileumsskriften Norrbotten -1921). — Ett större antal
uppsatser och recensioner m. m. i olika arbeten, tidskrifter och tidningar, äfvensom
inledande föredrag och utförliga ämbetsberättelser till prästmötena i Luleå 1908, 1915
och 1921. — Motioner och riksdagsanföranden.