OCR Output

Konungens Betallnnoshafvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.

'Ser. B. LandskansIiet. N:ris 214—219.

N:o 214. Jämlikt Nådiga Cirkuläret den 24 September
1886 varder härigenom kungjordt, att Fil. Kandidaten Nils Hägg¬
ström innehar förordnande att vid laga förfall för Kronoläns¬
mannen Axel Ågren i Degerfors socken verkställa vexelprotester.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 215. Nicanor Scherman har härstädes anhållit om till¬
stånd att för Ulfviks Aktiebolags räkning uti ett inom ett uthus
å bolagets hemman 5/2 mtl Skolan i Åsele socken förvaradt järn¬
fat om cirka 400 liters rymd hålla upplag af på en gång 350
liter bensin; och varder i anledning häraf, jämlikt föreskriften
uti 11 $i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående eldfarliga
oljor och vissa andra därmed jämförliga vätskor den 26 Novem¬
ber 1875, en hvar, hvilkens rätt kan vara af frågan beroende,
härmed förelagdt, att inom tjuguen dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i ofvannämnda kyrka uppläst, härstädes skriftli¬
gen yttra Sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva nå¬
got att erinra; åliggande det Kronolänsmannen i Åsele distrikt
att bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 216. Sedan Nicanor Scherman härstädes anhållit om
tillstånd att för Ulfviks Aktiebolags räkning uti en Handlanden
Alfr. Jonsson i Lycksele tillhörig, omkring 1 km. från när¬
maste bostad belägen, i jorden nedgräfd fotogénkällare, hålla upp¬