OCR Output

" BISKOPAR 43

G. 15/5 1870 m. Vendela Magdalena Rappe, f. !/10 1836, dotter till gods¬
. egaren, löjtn. friherre Adolf Fredrik Rappe och Ulrika Katarina Vilhelmina
Hammarskjöld; + i Hsand 29/9 1899.

Barn:

Adolf August Emanuel, f. */) 1871, teol. kand., undervisningsråd.

Brita Ulrika Elisabet, £. ®/2 1873, g. 1895 m. khden Karl Teodor Rogberg i
Sigtuna.

Sigrid Maria, f. ?/10 1874; sanglararinna vid Kalmar flickskola.

Marta Hedvig Karolina, f. “/1 1876, g. 1907 m. Carl Leonard Östman,
khde i Riseberga (Lunds stift).

Anna Vendla, f. %/s 1878, folkskollararinna i Upsala.

Martin Teodor Kristofer, £. ?/12 1879, + ?7/1 1881.

Emmy Heljrid Lydia, {. #/; 1882, bosatt i Upsala.

Tr.: A. Monod, »Penningvannen» och »Guds plan», dfversatta af M. J. 1859 (anon.).
— Elegie quedam Propertii suethicis versibus expresse. Comm. acad. Ups. 1862. —
De eterna Christi preexistentia quid in evangelio Ioannis traditum est? (Lunds univ.
arsskr, 1866). — De nya evangelieperikoperna till vagledning for studerande och pres¬
ter praktiskt behandlade. Första arg. D. 1—3. Ups. 1869—75, Uppl. 2. 1875—8g9,
Ny uppl. 1896—97, Andra 4rg., ib. 1893. — Nagra tankar om bibellasning, tal i erke¬
stiftets bibelsallskap 1875. — Om det lutherska kyrkobegreppet (Ups. univ. årsskr.
1877). — Nya Testamentet, proföfversättning år 1882; normalupplaga 1883 (båda
dessa arbeten i förening med A. N. Sundberg och C. A. Torén). — Tal vid fru E. Moh¬
lins (f. Wieselgren) jordfästning. Sthm 1886. — Föredrag vid prestmötet i Hernösand
1890 (Några tankar angående konfirmationen; Tillståndet i Hernösands stifts försam¬
lingar). — Predikan vid allm. sv. lutherska prestkonferensen 1893. — Predikan på Fast¬
lagssönd. (i Sthms Dagbl. predikobil. 2, 1893), — Predikan på Långfredag (i Predikn.
öfver Nya text., utg. av Evang. Fosterl. stift., Årg. I, 1898); pred. pa Juldagen (d:o.
Arg. 2, 1899). — Hernésands stifts delning, en lifsfraga for Norrland och Sverige, Ups.
1902. — Tillstandet i forsamlingarne inom Hernésands stift (i Handl. rör. prestmötena
i Hsand 1897 och 1904). ca Utgifvit Teologisk tidskrift (i förening med andra utgifvare
under åren 1868—75, såsom ensam utgifvare 1876—389), författat bland annat häri
intagna uppsatser: Om Teodor Parker såsom teolog; Om betydelsen af begreppet Guds
rike i Nya Test. (1868), Om principerna för val af bibelt ext till den kristliga predikan
(1869); Åtskilliga uppsatser om »läseri» och »lekmannaverksamhet» (1871—73); Nagra
grundsatser med afseende på den kyrkliga psalmen; Aterblick pA 1873 ars kyrkomöte
(1874); Om kasualtal (1876); Om kyrkans uppgift gent emot andra samfundsformer
(1878); Återblick på 1878 års kyrkomöte (1879); Om betydelsen af ordet alwviog i det
Nya testamentet (1880) ; Ett desiderandum i fraga om prestbildningen (1881); Frimureri
och nykterhet (1882); Liturgiskt ogras; Ett par uppsatser ang. proféfversattningen at NT.
(1883); Återblick på 1883 års kyrkomöte; Nytestamentliga satser angående försoningen;
Om upprättande af förslag enligt den nva presterliga befordringslagen (1884); Ännu
en gång om försoningen i Kristus (1885); 1686—1886, en kyrklig tidsparallel; Om Kristi
öfverstepresterliga förbön; Angående prestexamen (1886); Några ord om separatistisk
sakramentsförvaltning; Dogmatiska anmärkningar ang. försoningen (1887); 1888 års
kyrkomöte; Anteckningar från en resa i svenska Finnmarken (1889). — Hans före¬
läsningar i dogmatik (i egenhändig handskrift) förvaras i Upsala univ. bibliotek, skänkta

af arfvingarne.