OCR Output

42 BISKOPAR

15. Dokt. Martin Johansson (1888—1908), f. 9 sept. 1837 i Vill¬
stads förs. af Jönköpings län. Föräldrar: folkskoleläraren Emanuel Johans¬
son och skollärarinnan Brita Månsdotter. Biträdde å kronofogdekontor
1850—54, studerade vid Jönköpings lärov: ht: 1855—vt. 1858, stud. ex.
i Upsala 7 sept. 1838, prom. fil. d:r 30 maj 1863, teol. kand. ex. 14 dec.
1865. Efter aflagdt specimen till den sökta teol. adjunkturen vid Lunds
univ. 1866, uppförd af teol. fakulteten i första och af akad. konsist. i
andra rummet. Speciminerade för adjunkturen i pastoral-teologi vid
Upsala univ. ht. 1869. Gjorde såsom Thunisk stipendiat utl. vetenskaplig
resa 1866—067, prästv. i Vexiö 5 okt. 1866, docent i Nya testamentets
exegetik 10 jan. 1866, teol. fakultetens notarie ht. 1867—vt. 1870; past.
adj. i Hel. Trefaldighets fors.. okt. 1868—mars 70, utn. adjunkt i pastoral¬
teologi och khde i Börje 17 febr. 1870, tilltr. I maj s. å., adjungerad ledamot
af Upsala domkapitel 28 maj 1870, förestod professuren i pastoralteologi
ht. 1871—ht. 75 och under läsåret 1876—77, utn. professor i dogmatik
och moralteologi 10 aug. 1877. Teol. doktor 1877, tilltr. Gamla Upsala
prebendepastorat 11 dec. 1879, ombud för ärkestiftets prästerskap vid
allmänna kyrkomötet 1878, för Upsala teol. fakultet vid 1883 och 1888
års kyrkomöten, inspektor för Fjellstedtska skolan 1878, ledamot af Kgl.
Bibelkommissionen 16 maj 1878, uppförd på förslagsrum till biskop i
Vasteras 1884. Utn. till biskop i Hernésands stift 12 okt. 1888, tilltr.
ämbetet efter installationen II nov. s. å., men löneförmånerna först I
maj 1889. Ledamot af kyrkolagskomitén 1890. Närvarande såsom själv¬
skrivet ombud vid kyrkomötena 1893, 1898 och 1903. Utom visitationer,
kyrkoinvigningar och öfriga ämbetsförrättningar höll biskop Johansson
prästmöten i Hsand 1890, 1897 och 1904. Hans episkopat kan sägas
karakteriseradt af tre stora uppgifter: den första den brännande frågan
om prästbordens skogsafkastning och försöken att skydda prästerskapets
rätt gent emot domänstyrelsen, under hvars kontroll prästskogarne lagts,
den andra om nya församlingsbildningar; och den tredje om Hsands stifts
delning, hvilken fråga biskop Johansson tog i sin starka hand och på
hvars lösning han nedlade ett otroligt kräfvande arbete. Utvecklingen af
stiftets kyrkliga förhållanden hade nu tagit så jättelika proportioner, att
stiftsstyrelsen dignade under den administrativa arbetsbördan. En del¬
ning var både ofrånkomlig och billig. Och att den slutligen genomför¬
des är en af biskop Johanssons outplånliga förtjänster. Segern vanns
visserligen på bekostnad af ett annat stifts indragning, men detta kan
ej läggas honom till last. Biskop Martin Johansson afled i Hsand 26 juni
1908, och hans och hans makas stoft fördes till Upsala minnesrika kyrko¬
gard. L.N.O. 1883, K.N.O. 1.kl. 1891; K.m.st.k. N.O. 1899. |