OCR Output

BISKOPAR 41

skapsakademien 1884. Upsala Univ. bibliotek förvarar åtskilliga bref
från biskop Landgren till dåvarande ecklesiastikministern C. G. Malm¬
ström (1878—080), hvilka äro belysande för den samvetsgrannhet, med
hvilken de kyrkliga stiftsfrågorna behandlades. Han afled Langfre¬
dagen 30 mars 1888 och hans sista ord voro: »Herren upplyfte mig och oss
alla genom den heliga anda. Ett väldigt grofhugget gråstensblock ut¬
märker hans graf på Hsands kyrkogård. Vid hans död upphörde Säbrå
att vara biskopsprebende. L.N.O. 1856, K.N.O. 1876, K.m.st.k. N.O.
1884.

G. 1) 1842 m. Mathilda Augusta Ferner, {. 1817, inspektorsdotter fr. Ig¬
gesunds bruk; + 45/12 1861 i Delsbo.

2) 1865 m. Klara Maria Martinsson, f. i Sthm 1828, inspektorsdotter; + i
sitt hem i Hsand "/; 1922.

Barn (alla i första giftet):

Mathilda Kristina, f. 1843, g. 69 m. khden N. J. Mohlin i Alfkarleby; f ¬
1872.

Johan Fridolf, £. 4/11 1845, studerande; + 27/6 1866 i Delsbo prostgard.

Karl Algot, £."/> 1850, + 7/9 1872 sammastades.

Ty.: Anacreontis, Melici vates Od. 75—8o, pres. J. Tranér. Ups. 1831.— Sophistz
dialogi Platonici particula suethice reddita, p.1, pres. P. D. A. Atterbom, ib. 1833. —
Tal vid Hudiksvalls nykterhetsférenings sammanträde den 15 nov. 1840. Gefle 1840. —
Om grunderna till bibelns utläggning med hänseende till dagens theologiska strider.
Ups. 1842. — Sändebref till herr pastor Hedbergs vänner om 'aflösningen. Hudiksv.
1850. — Nytt sandebref d:o, ib. 51. — Några anmärkningar vid herr mag. Vibergs bok
Hvilken bör döpas-och hvaruti består dopet? Söderhamn 1854. — Grunddragen till
läran om dopet. Gefle 1854, Uppl. 2, ib. 59. — Grunddragen till läran om kyrkan. ib.
1856; uppl. 2, 174. — Grunddragen till läran om helgelsen, Ups. 1862. — Ämnen för
theologisk discussion vid Ärkestiftets presterskaps möte i Upsala 1865. — Grunddra¬
gen till läran om Gud, ib. 1865. — Grunddragen till läran om rättfärdiggörelsen, Hudiksv.
1869. — Öfversigt öfver de protestantiska missionernas uppkomst och närvarande
tillstånd, 1, 2. Hudiksv, 1871—72. — Uppsatser i Tidskrift f. sv. kyrkan: Om anti¬
nomistiska rörelserna i Helsingland (1849), Det nya lifvet (18351). — I Teolog. Tidskrift:
Om skottska frikyrkans upphof och utsigter (1861), Svenska kyrkans närvarande ställ¬
ning (s.å.), Bibelns lära om Kristus (1868), Folkskolan och kristendomen (1870), äfven
särskildt utg.; Indiska reformatorer (1871), Roms magt (1873), Ett besök i Lyon (1874),
Kristendomens varldsvalde (1876), Svar till pastor Bernard (s. 4.), Nagra ord om Le¬
stadianismen och biktläran (1880), Täl och-uppsatser i Läsning för folket och i tidningar,
hvaribland må nämnas Promemoria om lappskoleväsendet och svenska språkets spri¬
dande i finnsoknarna (i Hernösandsposten 1879, n. 116, 117) samt åtskilliga smärre
skrifter mot separatister och baptister.

(Litt.: Ups. Arkestifts matr. 1850; Ups. Arkestifts herdaminne, D. 4, utg. af L.
Nystrom 1893; Minnestal, hallet vid biskopen, doktor L. Landgrens begrafning af Anton
Lundstrom. Hsand 1888. — Handlingar rör. prästmötet i Hsand 1890. — Biskop L.
Landgren. En lifsbild af W. M. Carlgren. Ups. 1908.j