OCR Output

40 BISKOPAR

magister, och då han vägrades allt understöd från hemmet för gradual¬
studier, tog den unge studenten afsked med de orden: »Nu kommer jag
ej tillbaka, förrän jag är magister». Under konditioner och vikariat fort¬
satte han sina studier med sådan framgång, att han redan 1833 vid 23
års ålder promoverades. V. kollega i Hudiksvall ht. 1832, v. kollega i
Gefle ht. 1833—vt. 1836, apologet vid Upsala katedralskola 12 dec. 1835,
teol. kand. 16 okt. 1838. Rektor i Hudiksvalls skola 14 dec. 1839, tilltr.
1840; prästv. 9 sept. 1841 och aflade past. ex. 22 sept. s. å. Utn. khde
i Delsbo 27 juli 1842, tilltr. 1844, v. kontr. prost 16 apr. 1845, ord. kontr.
prost 26 nov. s. å.. Inom kort vann han stort anseende både som själa¬
sörjare och ordningens upprätthållare i pastoratet. Socknen var nämligen
redan vid den tiden illa beryktad som tillhåll för tjufvar, lönnbrännare
och vilda slagskämpar. Här verkade han i sannt apostolisk anda till sam¬
hällets omdaning. Berättelser gå, huru han till en början varit utsatt för
mordiska stämplingar, men genom frimodighet och oräddhet i uppträdan¬
det och tack vare sitt imponerande yttre och sin bjudande stämma lyc¬
kades inge respekt äfven i mera förhärdade sinnen. Genom det varma
hjärtelag, som sken fram ur hans handlingar, åstadkom han snart ett för¬
vånande omslag bland ortens befolkning och blef slutligen betraktad
som en vördad fader af sina församlingsbor. Var riksdagman 1850,
62, 67 och 68. Teol. d:r 7 sept. 1860, preses vid prästmötet i Upsala 1865.
Uppförd å biskopsförslag till Visby 1858 och till Hsand 1864. Ånyo
uppsatt i 2 rummet och utn. biskop i Hernösand 10 mars 1876, tilltr. i
maj s. å. Under ömsesidig sorg och saknad lämnade han Delsbo, men i
det vidsträckta norrländska stiftet fick han ett verksamhetsfält, än mer
motsvarande hans egenskaper och förmåga. I det minnestal, som lektor
W. Carlgren höll öfver honom vid prästmötet i Hsand 1890, har han gif¬
vit en förträfflig karakteristik öfver hans personlighet, hans starka stor¬
vulna väsende, rika begåfning och arbetsamhet, hans fasta, orubbliga
evangeliska tro och kärlek till svenska kyrkan, hans ifver för folkupp¬
lysning och skolors upprättande, icke minst i lappmarken och finnbyg¬
derna, där han uthärdade otroliga mödor och besvär på sina visitations¬
resor: För afhjälpande af prästbristen inom stiftet inkallade han unga
män från andra stift, hvilka med dispens från akademiska prof af honom
själf undervisades till prästexamens afläggande. Prästmöten höllos i
Hsand åren 1877 och 1883. För kyrkornas äldre minnen bar han synner¬
lig omsorg, var ock grundaren af såväl Helsinglands fornminnessällskap
som Ångermanlands fornminnesmuseum. I sammanhang härmed må
erinras, att han blef ledamot af Nordisk Oldskriftsselskab i Köpenhamn
1862, K. Vitterh., hist. och antikv. akademien 1878 samt Kgl. Veten¬