OCR Output

BISKOPAR 39

må särskildt erinras om hans deltagande i den Boströmska striden om
helvetesläran och kritiken af Rydbergs Bibelns lära om Kristus. L.N.O.
1860, K.N.O. 1867; K.m.st.k. N.O. 1873.

G. 1843 m. Anna Maria Albertina Grenander, f. 1822, dr till prosten, teol.
d:r Elias Christoffer Grenander i Skéfde och Katharina Elisabeth Trozelli.

Barn:

Albert Fredrik Elias, f. */2 1846, fil. d:r, i Upsala 1866; ¢ 1/12 1868.

Ernst Johan, f. %/s 1850, litteratör, riksdagsman, direktör, godsegare i
Pennsylvanien.

Bertha Catharina, f./¢ 1853, g. 8/1 1885 m. förste arkivarien i Riksarkivet,
d:r Per Henning Simeon Sondén. :

Tr.: De indole cogitationis, diss. Ups. 1837. — De sanctitate animi in munere
sacro obeundo necessaria. Diss. ib. 1846. — Notionem peccati ad normam fidei chri¬
stiane thetice explicatura diss., ib. 1851. — Kort undervisning om ratta sattet att ka¬

tekisera, af J. J. Rambach, Ofvers. och bearb., Ups. 1849. — Akademiska program:
Om grunderna för den Heliga skrifts kanoniska anseende, Ups. 1859; Om landsförvisning
såsom påföljd för affall från vår evangeliska lära, ib. 1859. — Försök att besvara frå¬
gan, hvad Guds församling har att iakttaga till förekommande af ovärdig nattvards¬
gång (i Ärkestiftets prästmöteshandl. 1859). — Tal vid sv. bibelsällskapets allm. sam¬
mankomst d. 27 mars 1861. — Nya Testamentets lära om Christi gudom (aftr. ur Teol.
tidskr.), Ups. 1863. — Om den eviga osaligheten. Granskning af »Anmärkningar om
helvetesläran, våra teologer och prester allvarligen att förehålla», ib. 1864. — Predi¬
kan vid riksdagens öppnande den 24 october 1865. Sthm 65. — Tal hållet vid hof¬
predikanten och kyrkoherden Eric Anders Rosenii jordfästning ... 5 juni 1866, ib.
1866. — Ord talade vid Carl Olof Rosenii jordfästning ... 28 febr. 1868, ib. 1868. —
Är Kristus i sin förut-tillvaro idealmenniskan och icke Gud? Hsand 1868. — Bön i
Hernésands domkyrka vid Carl XII:s minnesfest d. 30 nov. 1868, ib.”1868. — Nagra
beriktiganden i afseende pa en artikel i Sv. Tidskr., benamnd »Striden om Kristi gudom
mellan hr V. Rydberg och biskop Beckman», 1870. — Om betydelsen af Christi fér¬
soning (aftr. ur Teol. tidskr.). — Predikan på klagodagen den 20 okt. 1872. Hsand
1872. — Hvarför jag ingick i Hernösands Nykterhetsförening. Samtal mellan vänner,
ib. 1874. — Herdabref och sändebref till prästerskapet i Hernösands och Skara stift,
prästemöteshandlingar, predikningar m. m. — Utg. Tidskrift för svenska kyrkan, i före¬
ning med L. A. Anjou. Ups. 1849—51 och Teologisk tidskrift 1860—67, i hvilka tid¬
skrifter han publicerat ett antal uppsatser och recensioner, så ock i tidskr. Frey, Litt.
fören. tidn., Eos och Wäktaren.

[Litt.: Hsands stifts. matr. 1874, Skara stifts matr. 1886, Minnesteckning af
N. J. Linnarsson vid prästmötet i Skara 1896. — Lefnadsteckning af Hj. Danell (i Sv.
biogr. lexikon, red. af B. Boethius).]

14. Dokt. Lars Landgren (1876—88), f. 14 maj 1810i Oster Vala
fors. i Upland; fadern, en sträfsam jordbrukare och arrendator var af mera
barskt lynne, modern rikt begåfvad på hufvudets och hjärtats vägnar.
Under gossens späda år flyttade de till Tierp. Stud. i Upsala 1827. Fa¬
dern ville ha honom till präst, men sonen föresatte sig att först bli fil.