OCR Output

38 BISKOPAR

13. Dokt. Anders Fredrik Beckman (1864—75), f. i Hjalstads
församling, Västergötland, 23 okt. 1812, son af v. pastorn och komm.
mag. Fredrik Beckman och Inga Margareta Warodell. Inskrefs underårig
såsom stud. i Upsala 15 jun 1825, promov. fil: mag. 1836. Docent i teor.
filos. 1837, teol. kand. 18 maj 1841, prästv. 27 maj s. å., docent i dogm.
och moral s. å., brunnspred. vid Sätra s. å., utn. filos. lekt. i Skara 13
dec. s. å., teol. lektor därst. 16 nov. 1842, tilltr. 1843, gymn. rektor
1844, höll tal till firande af kon. Oskar I:s tronbestigning 1845. Teol.
adjunkt vid Upsala univ. och khde i Börje 11 jan. 1847, tilltr. omedelbart,
förestod flera terminer teol. pastcralis professuren. Teol. lic. 13 juli 1850,
professor i dogm. och moral samt khde i H. Trefaldighetförs. 1 aug. 1851,
tilltr. r okt. Ledamot af k. bibelkommissionen 1853—62. Khde i Gamla
Upsala I maj 1853. Höll föredrag vid prästmötet i Upsala 1859. Upsala
universitets rektor 1859, teol. doktor 1860, förste teol. professor och
domprost i Upsala 22 maj 1863, tilltr. 64. Utn. till biskop öfver Hsands
stift 13 sept. 1864, tilltr. genast. Ledamot af prästeståndet vid riksd. 1865
—66, af riksdagens 1:sta kammare 1867—-72; deltog i utarbetande af stad¬
gar fér Svenska kyrkans missionsverksamhet bland icke kristna folk.
Såsom biskop höll han två prästmöten i Hsand 1866 och 1871 och företog
träget visitationer, khde-installationer och kyrkoinvigningar i stiftet med
undantag af år 1874—75, då han åtnjöt tjänstledighet för att under ut¬
rikes vistelse sköta sin hälsa. Utnämndes 12 aug. 1875 till biskop i Skara
stift och frånträdde sin tjänst i Hsand med ingången af sept. månad. Han
afled i Skara biskopsgård Brunsbo 24 sept. 1894. Vid meddelandet om
dödsfallet aflät Hsands domkapitel till Skara domkapitel en svarsskrifvelse,
som tolkade det norrländska stiftets känslor vid sin forna chefs bort¬
gång: »Hernösands stift har särskild anledning att med tacksam saknad
erinra sig Eder hädangångne stiftschef. Medan han ännu var i sin fulla
mannakraft, verkade han under en följd af år i spetsen för detta mycket
kräfvande stift. Han lade härvid i dagen ett nit, som hotade att för all¬
tid bryta hans krafter, och med detta nit enade sig en personlig älsk¬
värdhet, som adlades af en varm och innerlig, till efterföljd manande guds¬
fruktan. Han skall därföre i dessa nordliga nejder länge lefva i kärt och
tacksamt minne. Och de medlemmar af detta domkapitel, som haft
den förmånen att stå den vördade hädangångne personligen nära, skola
aldrig förgäta, hvad han för oss varit»? I afseende på B:s författareskap

1 Uppförd i I:sta rummet å förslaget ; det andra rummet innehades af prosten dokt.
L. Landgren i Delsbo och det 3:dje af dåv. professor C. A. Cornelius.

2 N. J. LINNARSSON, Minnesteckning öfver biskop A. F. Beckman vid prästmötet i
Skara den 19 aug. 1896. Skara 1896.