OCR Output

BISKOPAR 37

»Och de funno en man pa markena, honom lade de korset uppa, att han
skulle bara det for Jesus». Hans verksamhet för stiftet praglades af
samma allvar och redbarhet, som utmärkte honom i lifvets andra skiften.
Han höll två prästmöten, det ena i Hsand 1856, det andra 1858 1 Piteå.
Af förhandlingarne ser man, huru separatismen och baptismen i vissa för¬
samlingar börjat genom kringresande predikanter utbreda sig, liksom
Lestadianismen uppe i Norrbotten, i synnerhet Pajala, visade sina första
mera frånstötande yttringar, hvilka biskopen själf vid sin visitation somma¬
ren 1853 iakttagit, och hvilka han sökte förmå kyrkoherden Lzestadius att
afstyra. Detta var så mycket svårare som denne »genom groteska Dbil¬
der och sinnesskakande målningar underhållit dem, i den öfvertygelsen,
att de voro yttringar af den Heliga Ande». Dessa yttringar hade dock
småningom antagit en mera mild karaktär. Folkskoleundervisningen hade
nu ock blifvit en brännande fråga, som låg stiftschefen mycket om hjär¬
tat, liksom skolväsendet i allmänhet var föremål för hans nitiska omtanke.
Teol. d:r i Upsala 7 sept. 1860. Bevistade samtliga riksdagar från 1848
till 63. Efter att ha i 16 år med vaket nit styrt sitt stift, tog han det för
den tiden ovanliga steget att med beviljad pension begära afsked från
biskopsämbetet. Hans afskedshälsning till stiftets prästerskap är dat.
27 apr. 1864. Om hösten flyttade han till Stockholm, där han afled 28
apr. 1876. Vid dödsfallet ägnades honom i Hernösandsposten en vörd¬
nadens och tacksamhetens runa, hvari det heter: »Hans välgörenhet och
omfattande välvilja för alla, som i ett eller annat hänseende sökte hans
hjälp, lefver i friskt minne och därom berättas månget drag, som ej blir
mindre rörande genom den godtrogenhet och obekantskap med allt värl¬
dens svek, som därmed var parad».! L.N.O. 1849, K.N.O. 1854, Fil. ju¬
beldoktor i Upsala 1869. Var ogift.

Tr.: De ingenio ZEschinis oratoris, pres. E. A. Sodenstjerna, Ups. 1814. — De
motu apparenti stellarum fixarum et aberratione et parallaxi annuze conjunctim ori¬
undo, p.1, pres. J. Bredman, p. 2—5, ipse pres., ib. 1818—19. — Ad theoriam axis
in peritrochio accessiones, ib. 1819. — Nagra anvandningar af plana speglar vid syn¬
vinklars matande jemte forslag till en reflexions micrometer (i Kgl. Vet. Akad. handl.
1824). — Reflexioner dfver grundbegreppen i algebern. Ups. 1827 (anon.). — In geo¬
graphiam Homeri commentationes ... Hsand 1833 (pro lectura). — Tal vid öppnandet
af Hernésands navigationsskola den 9 december 1842, ib. 1843. — Predikan hållen
vid riksdagens slut ar 1848. Sthm 1848. — Tal vid invigningen af Sköns nya kyrka
den 29 september 1850. Hsand 1850. — Predikan, hållen vid riksdagens afslutande
i Stockholm den 10 mars 1858. Sthm 1858. — Tal vid Alnö kyrkas invigning i Medel¬
pad d. 4 okt. 1863. — (Tillsammans med J. A. Säve och Jos. Backlund): Jesu bergs¬

predikan. Fragment ur ett revisionsförsök öfwer gamla öfversättningen, med upplysande
noter och anmärkningar; af Trio. Sundsv. 1845.

! Hernösandsposten 1876, n. 49.