OCR Output

36 BISKOPAR

20 aug. 1829. — För biskop Franzéns författarskap efter 1830 hänvisa vi till Hj. Linn¬
ströms »Svenskt boklexikon 1830—565» och erinra allenast om några viktigare skrifter:
Om ryska namnets och rikets ursprung af ett svenskt, i Ryssland bosatt folk, vid namn
Rhos. Inträdestal i Witterhets-Hist. o. Antiqu. Akad. (i Handl. D. 13.). Sthm 1830.
— Herdabref i Hsands stift. Hsand 1832; ny uppl. 1833. — Columbus eller Americas
upptäckt. Poem. Sthm 1831. — Skrifter i obunden stil, Bd 1. Sthm 1835. — De pro¬
blemate theologico: quid salva fide in Christum, ut unicum salutis auctorem, de sorte
gentilium eterna sperare liceat? prolusio, qua synodum Hernasandensem die XII
Martii 1839 aperuit ... Hern. 1839. — Rabulisten och landtpresten. Samtal i saker¬
stian. Sthm 1840. — Det star dock qvar, det gamla ordet, ib. 41. — Vitter strid mellan
far och son, ib 41.—Till forfattaren af »Grunddragen till den christliga sedolaran [N.
Ignell|», Fragor, ib. 42. — Predikningar B 1, 2 m. supplem. af G. H. Mellin, ib, 1841—
45. Minnesteckningar öfver utmärkte svenske statsmän, hjeltar, lärde, konstnärer och
skalder, Bd 1—3, ib. 48—60 (aftr. ur Sv. Akad. handl. 1824—34). — Charader, ib. 49.
— Strödda predikningar och smärre andeliga skrifter, ib. 52. — Samlade skrifter, B
1 Orebro 1867—69. — m. m.

[Litt.: Minne, forfattadt af C. D. af Wirsén (i Sv, Akad. handl. ifr. ar 1886 D. 2
1887). — Matrikel öfver embets- och tjenstemän vid församl. i Sthm, utg. af H. G. Berg¬
man, 1827. — Matrikel öfver Hsands stift 1845. — Minne af F. M. Fr. utg. af S. A. Hol¬
lander. Örebro 1868. — Fr. Cygneus, Teckningar ur F. M. Franzéns lefnad. — W.
Lagus, F. M. Franzéns bortflyttning fr. Finland. — G. Ljunggren, Sv. Vitterh. häfder,
Bd 3, 5. — P. Wieselgren, Sveriges sköna litt. 5. — G. Castrén, Frans Michael Franzén
i Finland. Hfors 1902; Ett gammalt familjearkiv (det Franzén-Grafströmska) af A.
M. Roos. 1909. Norrländska släktprofiler af Lotten Dahlgren, 2, S. 37. 1911.]

12. Dokt. Israel Bergman (1848—64), f. 16 mars 1795 pa Sorfors
bruk i Attmars socken, Medelpad, äldsta sonen af brukspatronen Erik Berg¬
man och Brita Catharina Norberg.! Stud. i Upsala 1811, där promov.
fil. mag. 1818, utn. astronomie docens s. å., uppehöll de astronomiska före¬
läsningarna vid universitetet v. t. 1820, e. o. och vice observator 1823,
utn. till gymnasieadjunkt i Hsand 1824; bestred såsom sådan lektoratet
i filosofi ht. 1825, i teologi ht. 1828—vt. 1830, i filosofi ht. 1830, i historia
ht. 1831—vt. 1833; efter afl. specimen utn. lektor i grekiska och hebr.
språken 22 maj 1833, tilltr. I maj 1835. Höll parentation i gymnasiet
öfver kon. Carl XIV Johan 8 juni 1844. — Vid biskopsvalet efter Franzén
uppfördes lektor Bergman i I:sta förslagsrummet? och utnämndes till
biskop öfver Hsands stift 11 febr. 1848. Han invigdes härtill i Sthm
af ärkebiskop af Wingård, som med häntydan på hans namn och allmänt
kända karaktär till text valt Joh. 1: 47: »Si en rätt Israelit, i hvilken intet
svek är. Biskop Bergman, som man visste högst ogärna velat mottaga
detta ämbete, säges i sin introduktionspredikan haft till ingångsspråk:

1 Hon var dotter till f. d. brukspredikanten mag. Israel Norberg vid Galtströms bruk,
en äldre bror till kansliradet professor Matthias Norberg, den bekante orientalisten.
2 I 2:dra rummet stod d:r A, A. Grafström och i 3:dje prosten J. A. Save i Tuna.