OCR Output

BISKOPAR 35

Carl Vilhelm, f. °/s 1808, v. Geschworner, sinnesrubbad; + 1/10 1844 i
Wadstena.
Ernst Evik Edvard, f. 8/4 1810, ¢ s. a. °/s.
Nils Choreus, f.“/9 1811, komminister i Hsand; + i Kiel 5/6 1856.
\/Helena Sophia, f. 2/9 1813, g. 1838 m. sin svager A. A. Grafstrém; + i Sthm
25/19 1891. G :
Sem Johan, f. 18/5 1815, v. haradshéfding, kamnerspreses i Kristinehamn;
t 1857.
Seth Michael, f. *8/5 1816, grosshandl. och v. konsul i Skellefteå, bosatt å
Stjernhof i Södermanland. ;
Frosten Edvard, £.?/+ 1818, + i Kumla 29/1 1819.
Anna Francisca (Fanny), f. ?/5 1820, g. 1844 m. grosshandl. Johan Carl
Christopher Kempe i Hsand; + 1/4 1848.
\~ Charlotte Christine Elisabeth, £. “/3 1822, g. 1849 m. sin svager Kempe,
änka 18727 I 12/, 1874.

Tr.: Diss. de Bircarlis, p. 1, 2, pres. H. G. Porthan, Abox. 1786—89. — Histori¬
ola orationis humane, quatuor etatibus descripte p. 1, 2:1, ib. 1791—95. — Preside¬
rade för ytterligare 34 disputationer till år 1810. (Se Cat. disp. Lidenianus cont. a G.
Marklin 1820.) — Om svenska drottningar. Historiskt tal i anledning af konung Gustaf
IV Adolphs férmalning ... hallet den 4 november 1797 for Kongl. Akademien i Abo,
ib. 1798; ny oférandr. uppl. Orebro 1823. — Handelsmannen i Gamla Carleby Henrik
Rahms minne. Vid dess graf den 20 oct. 1799, for slagt och vänner. Åbo 1800. —
Sång öfver grefve G. Ph. Creutz (i Sv. Akad. handl. f. 1796, D. 2). — Till åminnelse af
en ädel menniskja '[grefvinnan M. C. Armfelt]. Abo 1803. — Skaldestycken, Bd 1.
Åbo 1810; Ny uppl. Bd 1—7. Orebro 1824—61. — Profpsalmer af Franzén och Wal¬
lin, h. 1,2. Sthm 18r2—z3, — Förslag till texter vid den allmänna gudstjensten, Öre¬
bro 1819. — Till åminnelse af. konung Carl XIII. Tal i en landsort. Sthm 1821, —

Tal vid Evangeliska sällskapets offentliga sammankomst ... 22 maji 1822, ib. 1822.
Konsterna. Poem, ib. 1822. — Julie de St. Julien, eller frihetsbilden. Symboliserad
historie. Örebro 1825. — De första orden till St. Clara församling i Sthm. Sthm 1825;
— Tacksägelse, tal och verser i anledning af fru Anna Sophia Billbergs, född Ehinger,
den 7 april 1825 timade did ..., ib. 1826 (anon.). — Vid justitieradet ... Magnus To¬
réns jordfastning ... 15 sept. 1825, ib. 1825. — Vid presidenten ... friherre H. A. von
Strokirchs jordfastning ... den 27 juli 1826, ib. 1826 (anon.). — Vid justitieradet Bloms
jordfästning, ib. 1826. — Tal vid en af rikets herrar ... grefve Magn. Fredrik Brahes
jordfastning ... den 19 dec. 1826, ib. 1827. 4:0. — Tal vid f, d. presidenten ... stats¬
rådet grefve G. F. Wirséns jordfästning den 17 december 1827, ib. 1827. — Minnesord
då änkefru Christ. Elisabeth Westin, f. Bergklyft jordfästes ... den 28 febr. 1828, ib.

. 1828, — Vid kammarherren herr grefve Melker Axel F alkenbergs jordfästning ... den

2 mars 1828 af församlingens kyrkoherde, ib. 1828. — Minnesord då f. d. lärftskramhand¬

laren herr Johan Hazelius jordfästades ... den 31 juli 1828, ib. 1828 (anon.). — Vid

tillförordnade öfverståthållaren, landshöfdingen i Sthms län friherre Dan. Edelcreutz”
jordfästning i Clara kyrka den 14 oktober 1828, ib. 1828 (anon.) — Minnesord vid hof¬

marskalken öfversten ... Aug. Fr. Franckens jordfästning den 11 dec. 1828, ib. 1829

(anon.). — Tal hallit da stats-sekreteraren ...C. G. af Leopolds kära maka fru Sara P.

af Leopold, f. Fehman, jordfastades ... den 14 maj 1829, ib. 1829. — Minnesord vid

justitiestatsministern .. grefve Fr. Gyllenborgs jordfastning ... den 29 aug. 1829.
ib. 1829. — Minnesord vid vice-presidenten ... C. D. af Wahlbergs jordfastning ...