OCR Output

6

ring af hvad Kungl. Kammarkollegi utslag den 23 Juli 1897
härutinnan innehåller, medgifvas tillstånd att till gäldande af
ännu oguldna kostnader, utgörande 54,490 kronor 4 öre jämte
sex procents ränta, för föreningens vid Byske älfs utlopp an¬
lagda timmermagasin under en tid af tio år från och med år
1907 uttaxera och af de flottande uppbära en årlig afgift af 7,7
öre per stycke flottgods, som passerar timmermagasinet, eller,
om detta icke kunde bifallas, att föreningen måtte för samma
ändamål berättigas att under den återstående amorteringstiden
af sex år, likaledes från och med nästa års ingång, årligen upp¬
bära en till per stycke flottgods förhöjd afgift af 11,5 öre, allt
med tillämpning af flottgodsets indelning såsom föreningens reg¬
lemente föreskrifver och under de villkor och bestämmelser, of¬
vanberörda utslag för öfrigt innehåller eller Konungens Befall¬
i anledning häraf en hvar, hvars rätt är ifråga och som mot
ansökningen har något att erinra, härigenom förelagdt, att inom
fjorton. dagar från kungörandet, vid förlust af rättigheten att i
frågan vidare höras, därom hit ingifva skriftlig anmälan; kom¬
mande ansökningshandlingarna att under tiden hållas härstädes
tillgängliga för dem, som önska af desamma taga del.

Det åligger länsmannen i Byske distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i angifna kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 22 Oktober 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.