OCR Output

34 BISKOPAR.

skick. Det var ock för Franzén ett glädjeämne, att han fick upplefva
fullbordandet af den nya domkyrkan, hvars uppförande han satt i gång och
med spändt intresse följt från sina fönster i biskopsgården. Kyrkoinvig¬
ningen förrättades 28 juni 1846 af ärkebiskop Wingård.! För skolorna i
stiftet var han en omsorgsfull eforus. Dock voro hans besök på gymnasium
och skolan i Hsand ej synnerligen välkomna. Hans ingripande i lektio¬
nerna och det klander, han stundom med hetta lät gå ut öfver såväl lär¬
jungar som lärare, voro .ej rätt uppskattade. Lärarne klagade, att deras
auktoritet och disciplinen härigenom ledo afbräck. I allmänhet har man
föreställt sig att Franzéns biskopsverksamhet varit af samma stilla och
fridsamma karaktär som hans dikter. Så är ej förhållandet. Samvets¬
grann som "han var, tålde han intet upptäckt fel och kräfde omedelbart
dess rättelse, men därtill kom hos honcm en medfödd retlighet, som han
ej hade makt att bemästra. Ytterst mån om sitt ämbetes värdighet kunde
han vid minsta misstanke att ej ha blifvit med tillbörlig heder bemött,
låta sitt missnöje bryta ut i stundom ganska sårande uttryck. Men vörd¬
naden för honom var rotfast och allmän i stiftet, och under hans senaste
år, då sjukligheten tilltog och hans hufvud mer och mer sänktes mot
bröstet, omfattades han och hans familj med ömmaste medlidande. Han
afled i Säbrå prästgård 14 aug. 1847 och ligger begrafven på Hsands nya
kyrkogård. Fil. jubelmag. i Upsala 1839 och i Helsingfors 1840. L.N.O.
1814, K.N.O. 1836, K.m.st.k.N.O. 1845. Parentation hölls öfver biskop
Franzén vid 1856 års prästmöte i Hsand af lektcr L. O. Hammargren.

G. 1) i Gamla Karleby */s 1799 m. Margareta Elisabeth Roos, f. 1780, dr
af rådman Anders Roos och Maria Elisabeth Rahm; t i Abo ™/s 1806.

2) 8/9 1807 i Sthm m. Sophia Christina Wester, dr af hofsekreteraren,
brukspatron Erik Wester på Haddebo, Nerike; änka efter advokatfiskalen J. L.
Robsahm och lektorn vid Carlberg, skalden Mich. Chorus; t i Sthm ?2/19 1829.

3) 1831 m. Christina Elisabeth Arwidsson, f. 1783, dr af tullinspektor
Arwid A., anka efter haradshéfd. Claes Abr. Arvedson i Örebro; + i Upsala "9/9
1859.

Barn:

Maria Helena Rosina, f. */6 1800, g. **/s 1818 i Kumla m. med. adj., sedan
generaldirektéren och statsrådet Carl Daniel von Haartman; t+ 24/, 1840 i Hfors.

Francisca Wilhelmina (Mina), f. °/s 1802, g. *°/s 1828 m. frih. Carl Julius
Vult von Steyern, kammarherre, ryttmästare; + i Sthm 6/5 1830.

Henriette (Henny) Elisabeth, f. **/) 1803, g. 1822 m. d:r Anders Abraham
Grafström; + på Carlbergs slott 1 11833.

Frans, f. */1 1804, major vid Västerb. fältjägare; | ?/s 1861 å Hed¬
lunda vid Umeå.

1 2:a giftet:

1 G. BucHTt, Hernösands kyrkor (i Från ådalar och fjäll, Hsands stifts julbok 1920),
Ss. 109.