OCR Output

BISKOPAR 29

Gustaf, £.'/12 99, generalmajor, envoyé och minister i St. Petersburg; +
17/y 1867.

Claes Johan, f.1*/7 1801, possessionat, tit. haradsh6éfding; + 1838 4 Glads¬
hammar.

Margareta Elisabeth, f. **/1 1803, + i Hsand 2/2 1850.

Hedvig (Hedda) Charlotta, £.*/11 1807, + i Sthm 17/3; 1899, den sista med
attenamnet.

Tyr.: Usus juris naturalis in vita civili, pres. J. P. Sleincour, Ups. 1771. — Mo¬
numenta Suiogothica vetustioris evi falso meritoque suspecta, p.1, 2, pres. J. Ihre
& ipse, ib. 177374. — Tal öfver H. K. H. kronprinsen Gustaf Adolphs födelse hållet
i Hsands gymn, 12 nov. 1778. Sthm 1778. — Lineamenta doctrin& de illuminatione
hominis irregeniti, s. 1, 1781. — Inträdestal i Svenska Academien, Sthm 1786. — Hand¬
lingar til upplysning af svenska krigshistorien. St. 1, 2, Sthm 1787—-88. (anon.) —
Landshéfdingen m. m. friherre Pehr A. Ornskélds styrelse öfver Wester-Norrland,
Hsand 1808 (anon.). — Konung Carl XI:s dagbok, Hsand 1808 (endast utdrag). —
Minnen öfver namnkunnige Svenska män, uppläste i Svenska Akademien på dess hög¬
tidsdagar aren 1786—1811, D. 1, 2. Sthm 1818 (aftryck ur Sv. Acad.s handl.).

[Litt.: Biogr. lex. 10; Matrikel 6fv. Hsands stift 1807; Nordisk familjebok (art.
af C. Annerstedt); E. G. Geijer, Ur de Gustavianska papperen; Hemliga handl. hör. till
Sv. hist. 2; Crusenstolpe, Portfeuille 4, s. 104.]

10. Dokt. Erik Abraham Almqvist (1814—30), f. i Gefle 25 maj
1767, son af lektorn, sed. teologie professorn i Upsala Eric Jonas Alm¬
qvist och Hedvig Cecilia Bergman, prostdotter fr. Bollnäs. Sonen åtnjöt
i hemmet enskild undervisning, till dess han 6 okt. 1780, underårig, in¬
skrefs vid Upsala universitet. Promov. fil. mag. 1794. Hade under fa¬
derns ledning tillika studerat teologi, så att han redan s. å. aflade teol.
kand. examen och blef vice notarie i Upsala domkapitel. Teol. licentiat
och teologie docens 1795, disp. för teol. doktors grad 1796. Förordnad
att upprätthålla sin faders undervisningsskyldighet, skötte han från 1797
till 1809 de offentliga föreläsningarna i dogmatik och symbolik; e. o. teol.
adj. 1797 och prästv. s. å.; e. o. professor 1801. Höll en parentation vid
universitetet öfver markgrefven Carl Ludvig af Baden nov. 1802, fick s. å.
säte och stämma i teol. fakulteten. Teol. adj. 12 maj 1802, och khde i
Börje f. å., installerades i maj 1807 till e. o. professor. Teol. d:r 1809. Vid
faderns död 1808 hade han närt den förhoppningen att efter så långvarigt
och förtjänstfullt vikariat få efterträda honom i professuren, men ehuru
han innehade första förslagsrummet, blef den andre sökanden, matem.
professor Hultén från Greifswald, utnämnd. Detta slag drabbade honom
hårdt, och han synes ej hafva fullt repat sig efter motgången. Han stod
nu flera år utan utsikt till någon akademisk befordran med en stor växande
familj, då han vid valet efter Nordin kom på första förslagsrummet och
utn. till biskop öfver Hernösands stift 3 dec. 1812.