OCR Output

28 BISKOPAR

biskop Kiörning. Han såg ogärna någons inträde i domkapitlet, af hvil¬
ken han befarade opposition. Någon sådan hade han aldrig att befara
af den lärde Sahlberg, den beskedliga Burman eller de lydige Unzus och
Ol. Lindahl. Den allvarlige Olof Huss ägde och uttalade nog sin egen
mening, men stod i vänskapligt, enskildt förhållande till biskopem.! För
stiftet var hans grundläggande af ett tryckeri i Hsand af betydande vikt,
ehuru det närmast afsåg utgifningen af den lappska bibelöfversättningen,
som äfven utkom 1811. Prästmöten höll han i Hernösand i febr. 1806
och i juni s. å. i Piteå samt i Hsand 1812. Efter återkomsten från Örebro
riksdag blef hans förut ej synnerligen starka hälsa vacklande och i febr.
1812, efter nyss slutadt prästmöte nedlades han på sjuksängen. Hans
storslaget planerade diplomatiska verk kom visserligen ej till utförande,
men arbetet blef under andra former upptaget och fortsatt. Hans stora
handskriftsamling, omfattande öfver 2,400 volymer, inköptes år 1814
af Kronprinsen Carl Johan för 3000 rdr b:co och skänktes till Upsala
universitetsbibliotek. Han afled 14 mars 1812 på sin egendom Stenham¬
mar och begrofs på Nora kyrkogård. I Svenska akademien, till hvars
minnespenningar han årligen författat lefnadsteckningar, tolkades hans
förtjänster af efterträdaren i akademien A. R. Rutström, i Vitterhets¬
akademien af G. Adlerbeth, och vid Hsands stifts prästmöte 1816
höll rektor Jonas Svedbom parentation öfver honom. L.N.O. 1797.
K.N.O. 1809.

G. 1) 1776 i Sthm m. Anna Catharina Högström, dr till prosten P. Hög¬
ström i Skellefteå; + ?/+ 1787.

2) ”/1i 1788 m. Anna Sophia Nensén, dr till khden i St. Clara Pehr
Nensén; t i Hsand */s 1794.

3) 1795 m. Margareta Elisab. Clason, dr till brukspatronen Jacob Ephr.
Clason; f 1828.

Barnen, adlade af Nordin 28 dec. 1807, voro:

Johan Magnus, f. "4 1777, + ?/s 1784.

Margareta Catharina, f. *°/4 78, + 5/9 s. 4. i Hsand.

“Anna Lovisa, f. **/s 79, g. 8/9 1805 m. sekret. vid StathAllarambetet Isak
Biberg, Aanka 1810; t i Hsand ‘6 1852.

Hua Ulrica, 1. 0. I 1784,

Wendela Ulrica, {.*/9 87, g. ?/e 1811 m. häradsh. i Södra Ångermanland
Carl Gustaf Wallgren; + 28/1 1819 pa Angsta gard.

Hedvig Charlotta, f.?/s 89, + i Sthm 8/12 1804.

Carl Gustaf, £. ®/1 92, + 2/5 93.

Catharina Helena, f. i Hsand 2/4 96, ¢ darst. 1/6 1854.

Carl Jacob, f. */11 97, docent i Upsala, hist. lektor i Hsand; + i Sthm *4/s

1874.

1 Hernésands posten 1864, n. 22.