OCR Output

d

att delägarne berättigats afverka till följande värden: C. A. From,
litt. Ba Johannisberg N:o), för 70: kronor OT öre 4 Froms
hemmansdel litt. Bb Johannisberg N:o 1 samt Holmsunds Aktie¬
bolag litt. A Johannisberg N:o 1 för 423 kronor 58 öre, C. A.
From, litt. Ba Johannisberg N:o 1, för 25 kronor 19 öre, Holm¬
sunds Aktiebolag, litt. C Johannisberg N:o 1, för 943 kronor 32
öre, samma aktiebolag, litt. D Östra Lotträsk N:o t, för 418
kronor 57 öre, .C. J. Jakobsson, litt. E- Asplund N:o 1; för 838
kronor 32 öre och Holmsunds Aktiebolag, litt. F Rengård N:o 1,
för 1,836 kronor 71 öre å Holmsunds Aktiebolags ägolott litt.
GG Lotträsk N:o I.

Tingsstället i Lyeksele den 15 September 1906.
Birger Malmström,

Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 212. Här intages följande:

>» Vid laga klyfning af alla ägorna till /., mantal litt. BA
Torfsjö N:o 2 i Åsele socken, hvilken klyfning blifvit denna
dag af Åsele lappmarks tingslag Ägodelningsrätt till efterrättelse
fastställd, har beträffande ståndskogslisviden blifvit bestämdt, att
densamma skall reduceras till penningar, men utgå i träd efter
öfverenskomna värden, att afverkas inom tre år härefter, samt
därefter likviden så verkställts, att A. J. Person, litt. Bda, be¬
rättigats afverka å J. O. Erikssons hemmansdel litt. Bdb träd
till ett värde af 246 kronor 31 öre och å S. J. Hambergs hem¬
mansdel litt. Bde träd till ett värde af 805 kronor 9 öre.

Tingsstället i Åsele den 8 September 1906.
Birger Malmström,

Ägodelningsrättens ordförande.»

Uppläses i Byske sockens kyrka.

" N:o 213. Uti en hit ingifven skrift har Byske älfs flott¬
ningsförening anhållit, det flottningsföreningen måtte, med änd¬