OCR Output

24 BISKOPAR

i ämbetet äfven gjort sig skyldiga till tre månaders suspension, men då ett
nytt konsistorii sammankallande under suspensionstiden skulle medföra
olägenhet och omgång, ville Kgl. Maj:t dem därifrån befria» och i stället
förordna, att landshöfdingen i länet frih. Carl Bunge »skall å dag, den
han äger bestämma, begifva sig till Konsistoriet, och sedan han såsom en
ifrån Kgl. Maj:t sänd person blifvit af biskopen och samtliga konsistorie¬
ledamöter vid trappan emottagen och uti Consistorio beledsagad, därstädes
för öppna dörrar strängeligen föreställa konsistorii ledamöter deras obe¬
tänksamma och förgripeliga åtgärder och uppförande i detta mål». Bisko¬
pen undantogs dock från denna föreställning, hans lott i böterna efterskänk¬
tes nådigst och de öfriga konsistorieledamöter, som utbetalt de af hofrätten
dömda böterna, skulle återbekomma det öfverskjutande beloppet. Den
16 november fullgjorde landshöfdingen sitt solenna uppdrag i Hsands
konsistorium, såsom protokollet vittnar.

Biskop Hesselgren var mycket trägen att sammankalla prästmöten.
Sådana ägde rum i Hsand under åren 1781, 84, 86, 89, 91, 95 och 99, i
Piteå åren 1782 och 1787. Vid 1791 års prästmöte d. 20 juni hade bis¬
kopen glädjen att få inviga Hsands nya ståtliga gymnasiehus med dess
bekanta pelarhall, numera förvandladt till stadens rådhus. Ända in i
det sista året af sin lefnad, således närmare 90-årig, företog han en för
hans ålder riskabel visitationsresa med åtföljande kyrkoherdeinstallation
till Ragunda. Han afled 31 dec. 1803 på Säbrå biskopsgård. Vid grafven
ägnade Hsands skolungdom sin eforus ett latinskt grafkväde och vid 1806
års prästmöte höll teol. lektor primarius Carl Stridsberg öfver honom ett
latinskt åminnelsetal. Hans värdefulla bibliotek förvärfvades till Hsands
gymnasiebibliotek. L.N.O., hvartill han högtidligen dubbades 16 febr.
1787 af landshöfdingen Bunge, K.N.O. 1789.

G. %/1 1757 m. Elisabeth Margareta Asp, dr af domprosten Math. Asp i

Upsala och Marg. Cath. Waldius; död i Upsala 6 dec. 1770, 34 år g.

Barn:
Margareta Elisabeth, f. 1758, ¢ 1/1 1763, 4 år 7 m.
Hedvig Maria, f. 1766, g. 1789 m. teol. lekt., sedan prosten Nils Ström i

Skellefteå.

Ulvika, f. 1767, g. *4/6 1794 m. kgl. hofpred. khden i Askersund Hans Gust.

Frödin.

Maithias, f. 1769, teol. lic., docent i Upsala; ¢ °/3 1803 i Hsand.
Brynolf, £. 1770, teol. d:r, khde i Pitea; tf 1830.

Tr.: Cogitationes philologicae de usu accent. Ebr. p. 2, pres. J. Ihre. Ups. 1737.
— Lingua Novi Test. graca, pres. G. Mathesius, ib. 1743. — Theses philologice, ipse
pres. ib. 1745. — De universali Judezorum conversione ipse pres. ib. 1759. — Under
sin professorstid presiderade han f6r 32 akadem, afhandlingar och utgaf 3 rektors¬
program. — Memoria viri, dum vixit [aminnelsetal 6fver biskopen i Linköping A. O.