OCR Output

22 BISKOPAR

rummet. Under studietiden hade han varit informator för sederm. kansli¬
presidenten J. G. Psilanderhielm. Utn. till biblioteksamanuens 1743
och docent i filos. fakulteten 1745. Reste utrikes 1746—52, under hvil¬
ken tid han tjänstgjorde som biblioteksamanuens i Halle och kommis¬
sions-sekreterare i Berlin. Redan tidigare utn. till eloquentix lektor i
Gefle 1749, fick han utbyta denna tjänst mot lektoratet i grekiska och
hebreiska, hvilket han tillträdde vid sin återkomst. Teologie adjunkt
vid Upsala universitet och khde i Börje 1754, prästv. s. å., honor. prost
1758, installerades som ordin. professor i orientaliska språk okt. 1760
och såsom teologie professor mars 1772 med en föreläsning de scepticismo
exegetica. Universitetets rektor vårterm. 1769 och 1776. Teol. d:r i
Lund 1768. Höll parentation öfver ärkebiskop Beronius okt. 1776, prost
öfver Waksala kontrakt 17 febr. 1773. Ledamot af Bibelkommissionen
s. å. Uppförd i.3. rummet på biskopsförslag till Karlstad s. å. Uppförd
i 2. rummet på förslaget till biskop i Hsand och utn. 10 febr. 1779. I
honom fick stiftet en både lärd och kraftig, samvetsgrann och vördnads¬
värd chef. Men hade företrädaren icke rönt något motstånd i konsistoriet,
så blef förhållandet nu annorlunda... I konsistoriet möttes den nye bisko¬
pen af två unga högt begåfvade lektorer, som ofta satte sig upp mot ho¬
nom och gjorde honom stort hufvudbry.! Märkligt är, att under denne
samvetsgranne biskop inträffade det i svenska kyrkans senare historia
exempellösa fallet, att både han och hans konsistoriales ej blott blefvo
bötfällda utan ock voro nära att blifva suspenderade. Förhållandet var
följande. Som bekant hade på yrkande af prästeståndet kon. Gustaf
III 1790 inrättat en ecklesiastik-expedition, hvars chef skulle vara ofrälse
och präst och hvars åliggande var att förbereda och för konungen före¬
draga de kyrkliga befordringsärendena inom kgl. kansliet. Denna in¬
stitution hade under sin utmärkta styresman biskop Wallqvist visat sig
vara af så stor nytta och oväld, i jämförelse med det tidigare oefterrätt¬
liga tillsättningsväsendet, att prästeståndet på riksdagen i Gefle 1792
beslöt att medelst en deputation med biskop Hesselgren i spetsen betyga
konungen sin underdåniga tacksägelse för den välgärning denna inrätt¬
ning beredt kyrkan, och tillika erbjöd att genom egna sammanskott
lämna bidrag till tjänstemännens aflöning. Det senare afböjde konungen
och befallde 23 febr. 1792 statskontoret att upprätta stat för Ecclesia¬

1 Biskopens adjunkt, sederm. prosten Abrah. Renström, som bodde vägg i vägg med
honom, hörde honom fördenskull om Onsdagsmorgnarna genomgå de debatter, han väntade
i dagens session: »Då säger Hellzén och jag svarar», — »då invänder Nordin, jag vederlägger
och tillägger.» Hsandspost. 1864, n. 20.